Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne w Gminie Czernica Powrót

Czernica, dnia 30.08.2007r.
L.dz. 341/P- 387/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne w Gminie Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne w Gminie Czernica
Kod wg CPV – 45.23.32.20-7
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności drogowej i wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co
najmniej dwie roboty drogowe, ( każda ) obejmująca wykonanie nie mniej niż 3500 m2
remontów cząstkowych dróg masą mineralno-asfaltową
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7 ) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty drogowe ( każda ) obejmująca wykonanie nie mniej niż 3500 m2 remontów cząstkowych dróg masą mineralno-asfaltową, z podaniem odbiorcy robót, wartości netto robót, zakresu wykonanego remontu, ilości metrów kwadratowych wykonanych remontów, daty i miejsca wykonania, sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący ( załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty drogowe, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN
11) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełnione formularze cenowe na poszczególne zjazdy.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 60,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.09.2007r. do godz. 09:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 20.09.2007r. o godz. 09:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 153610 -2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP nr 153610 -2007
Data publikacji: 2007-08-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 611 439,72zł
Cena najdrozszej: 611 439,72zł


Wygrywajacy: Zakład Usług Bitumicznych Naprawa Dróg Jerzy Jaworski
Regon: 930897770
Szczecińska 5c
54-517 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskiej
Telefon: 713539132
Fax: 713531625
Adres www: www.zubit.com.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 611 439,72zł w tym VAT 110 265,32zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- zjazdy asfaltowe.doc
Plik do pobrania: przedmiary i formularze cenowe.rar
Plik do pobrania: SST D-05.03.05 Warstwa ścieralna 012,8.doc
Plik do pobrania: przedmiary i formularze cenowe c.d..rar
Plik do pobrania: projekty budowy zjazdów.rar
Plik do pobrania: zawiadomienie.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl