Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 754.747 zł.Powrót

Numer ogłoszenia: 152189 - 2007; data zamieszczenia: 28.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 754.747 zł.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego defizytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytówII.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.10.2007.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: określone w siwz

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określone w siwzSEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Laskowej
Laskowa 643
34-602 Laskowa.IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczyIV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczyIV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Laskowej
pok. nr 1 (sekretariat).IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyData publikacji: 2007-08-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 144.900,74
Cena najdrozszej: -


Bank Spółdzielczy Limanowa
Plik do pobrania: SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1 OFERTA CENOWA.doc
Plik do pobrania: Oświadczenia z art. 22 i 24.odt
Plik do pobrania: 3 Umowa.doc
Plik do pobrania: 4 Uchwała RAdy Gminy.pdf
Plik do pobrania: 5 uchwała RIO.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl