Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 27.08.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce''

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :

"Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce" polegająca na robotach rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej, istniejącego wodociągu, oraz wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kamienia tłuczniowego na pow. 591,4 m2 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na dł. 68,73 m
droboty na cmentarzach CPV 45215400-1
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV 45233253-7
I. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,
2. Spełnią warunki określone w siwz
3. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej
20 000 zł dla każdego zadania.
4. Udzielą 3 -ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

VI. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania
Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce ”

VII. Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2007 r do godz.10.30

VIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2007 r o godz.10.40 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistratu.

IX. Termin związania ofertą - 30 dni .
Data publikacji: 2007-08-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: ----------
Cena najdrozszej: -----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce''.
W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
''Gro-Trans” Andrzej Grochal Mietniów 81 A 32-020 Wieliczka

Uzasadnienie wyboru oferty:
oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia.

Wieliczka, 19.09.2007 r.
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_D1 ALEJKI przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl