Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Budowa basenu w Wieliczce" I etap inwestycjiPowrót

Komunikat z dnia 21.09.2007r.- pytania do przetargu dodano jako załącznik 10-ty pod tekstem

Odpowiedzi na pyt. z dnia 18.09.2007r.- pytanie do przetargu dodano jako załącznik 8-my pod tekstem oraz dokumentacje geologiczno-inżynierską w załączniku 9-tym

Komunikat z dnia 17.09.2007r.- pytanie do przetargu dodano jako załącznik 7-my pod tekstem

Komunikat z dnia 13.09.2007r.- pytanie do przetargu dodano jako załącznik 6-ty pod tekstem


---------------------------------------------------------------------------------------

WI-2228/7/02/07-8

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 5 278 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
"Budowa basenu w Wieliczce”
- I etap inwestycji "Budowa Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego w Wieliczce"
przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.08.2007r.
Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wieliczka.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu krytych basenów wraz z pełnym wyposażeniem o łącznej powierzchni użytkowej 3877,22m2 oraz roboty zewnętrzne: mury oporowe, makroniwelacja terenu i budowa przyłączy wraz z rozruchem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CPV :
4500 0000-7 Roboty budowlane
4510 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
4520 0000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
4540 0000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4.Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: IV kwartał 2007
- zakończenie: marzec 2009

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
5.1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
5.2 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- należy udokumentować wykonanie co najmniej 1 obiektu kubaturowego o wartości robót co najmniej 6 000 000zł lub 2 obiektów kubaturowych na sumę wartości robót 7 000 000 zł w okresie ostatnich
5 lat licząc od daty wszczęcia postępowania.
5.3 zapewnić osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz osobę uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika budowy,
5.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000 zł
5.5 nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
5.6 spełnić warunki określone w SIWZ
5.7 udzielić 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym i bieżącą konserwacją w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

6. Wymagania dotyczące wadium.
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 17.09.2007 r. do godz. 10.50

7.Kryteria oceny ofert- cena 100%

8.Termin składania ofert: do dnia 17.09.2007r. godz. 10.50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1

9.Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert

10.Termin otwarcia ofert: 17.09.2007 godz. 11.00 w sali Magistrat, ul.Powstania Warszawskiego 1

11. Informacji na temat przetargu udziela: Jolanta Sobol, Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 012 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej


Wieliczka, dnia 17.08.2007 r.

Data publikacji: 2007-08-17

Data publikacji SIWZ: 2007-08-21
Data publikacji dokumenatcji: 2007-08-22

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------
Odrzucono ofert: -----------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ---------


WI-2228/7/02/07-8


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa basenu w Wieliczce” - I etap inwestycji "Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce"

Zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”S.A.,
ul.Klimeckiego 24, 30-705 Kraków
na kwotę 21 912 107,94 zł.
Cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównanie ofert z punktacją:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawców, którzy złożyli ofertę
Liczba pkt w kryterium
Razem

1
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ul.Czackiego 15/17
00-950 Warszawa
87,78
87,78

2
KONSORCUJUM:
-Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Jan Palej, ul. Łany 15, 32-700 Bochnia
-Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.- Andrzej Poślednik, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
- Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych ZISiG
Pyciak Proszówki 5, 32-700 Bochnia
95,64
95,64

3
ABM SOLID S.A.
ul.Bartla 3, 33-100 Tarnów
95,99
95,99

4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”S.A., ul.Klimeckiego 24
30-705 Kraków
100,00
100,00

5
INSTAL KRAKÓW S.A.
30-732 Kraków, ul.Konstantego Brandla 1
90,77
90,77

6
Zakład Remontowo- Budowlany „MURDZA”, Zygmunt Murdza 32-200 Miechów, os. XXX-lecia 4/41z siedzibą 31-408 Kraków, ul.Pocieszka 3
99,52
99,52


Wieliczka, 28.09.2007r.
Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
Plik do pobrania: odpowiedz na pyt.z dn24.08.2007r.pdf
Plik do pobrania: komunikat z dn 03.09.pdf
Plik do pobrania: WLK_PB_opis-konstrukcji.pdf
Plik do pobrania: komunikat z dn.11.09.07r..pdf
Plik do pobrania: komunikat z dnia 13.09.pdf
Plik do pobrania: komunikat_z_dnia_17_09_07.pdf
Plik do pobrania: odpowiedz na pyt. z dn18.09.2007.pdf
Plik do pobrania: WLK2_Geologia.pdf
Plik do pobrania: Komunikat_z_dn_21_09_2007.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl