Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę pompowni-tłoczni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w HarmężachPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/11/07
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa pompowni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach.

Wybrano ofertę:

"MARTEX & SEAPOMP"
44-100 Gliwice
Wincentego Pola 16
Cena oferty - 628 105.96 zł (brutto)

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców:


Oświęcim dnia: 2007-11-28
________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim


Pismo: UG 3411/PN/11/07 Oświęcim dnia: 2007-08-17P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa pompowni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymanym pismem z PWiK w Oświęcimiu uściślającym zużycie wody w sołectwie Harmęże przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa pompowni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zmianie ulega zapis pkt. 12 ppkt 12.2 dotyczący zastosowania stawki podatku VAT mającej wpływ na obliczenie ceny, który otrzymuje brzmienie :
„Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług. Dla gospodarstw domowych tj. 93,8 % należy przyjąć stawkę 7% VAT zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z p.zm.), natomiast dla podmiotów gospodarczych tj. 6,2 % – stawkę 22 % VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe brutto”.


W związku z powyższym w formularzu oferty należy obliczyć dwie stawki podatku VAT od ceny ogólnej netto w stosunku
- gospodarstwa domowe 93,8 % - 7% VAT
- podmioty gospodarcze 6,2 % - 22% VAT
zmianie ulega druk formularza oferty.
Zamawiający:
Wójt Gminy Oświęcim
/-/Andrzej Bibrzycki
Załączniki:
Druk formularza oferty:

Druk formularza oferty - pompownia >>>UG 3411/PN/11/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 14.08.2007r, nr ogłoszenia: 141783 )

Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa pompowni-tłoczni ścieków P2 i P3 na ciągu kanalizacyjnym wraz z ogrodzeniem i kompleksowym wyposażeniem w Harmężach


Wspólny Słownik Zamówień: 45232423-3

Termin wykonania zamówienia : 3 m-ce od podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 7 000.00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł)


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:


1. Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23
2. Grażyna Kolasa - Inspektor tel. (033) 844-95-63

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-09-05 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-09-05 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy,

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena - 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: SWIZ
Plik do pobrania: Oświadczenie
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty
Plik do pobrania: Wzor umowy
Plik do pobrania: Skan
Plik do pobrania: Opis P2
Plik do pobrania: Profil otworu Nr S-2
Plik do pobrania: Przedmiar P2
Plik do pobrania: SST P2
Plik do pobrania: P2 - Rys. nr 1 - sytuacja
Plik do pobrania: P2 - Rys nr 2
Plik do pobrania: P2 - Rys nr 3 fundament


Plik do pobrania: P2 - Rys. nr 4 - ogrodzenie rzut poziomy.pdf
Plik do pobrania: P2 - Rys. nr 5 - ogrodzenie przekrój pionowy.pdf
Plik do pobrania: P2 - Rys. nr 6 - ogrodzenie przekroje.pdf
Plik do pobrania: P2 - Rys. nr 7 - belka pod bramą.pdf
Plik do pobrania: Opis P3.pdf
Plik do pobrania: Profil otworu Nr S-3.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar P3.pdf
Plik do pobrania: SST P3.pdf
Plik do pobrania: P3 - rys. nr 1 - sytuacja.pdf
Plik do pobrania: P3 - Rys nr 2-P3.pdf
Plik do pobrania: P3 - Rys nr 3 fundament pod szfe sterowniczą.pdf
Plik do pobrania: P3 - rys nr 4 - ogrodzenie rzut poziomy.pdf
Plik do pobrania: P3 - rys. nr 5 - ogrodzenie przekroj pionowy.pdf
Plik do pobrania: P3 - rys nr 6 - ogrodzenie przekroje.pdf
Plik do pobrania: P3 - rys. nr 7 - belka pod brama.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl