Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Stabilizacja osuwiska Cudziki w Tarnawie DolnejPowrót

Zembrzyce: Stabilizacja osuwiska Cudziki w Tarnawie Dolnej
Numer ogłoszenia: 138596 - 2007; data zamieszczenia: 09.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwiska Cudziki w Tarnawie Dolnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują budowę bariery pali wzdłuż drogi gminnej, renowację i przebudowę rowów odwadniających wraz z ich odprowadzeniem do rzeki Tarnawki. Zabezpieczenie skarpy przy rzece Tarnawce przyporą z gabionów. Podstawowe dane techniczne budowli i obiektów : a) bariera pali : - pale wiercone pionowe ø 600 mm o długości 17 mw rozstawie 1,8m szt. 40, - mikrofale ukośne wiercone ø 115 mm o długości 21 m w rozstawie 1,8m szt. 36 - oczep żelbetowy 80 x 80 cm, o długości całkowitej 72 m, dylatowany w odcinkach 18 m. b) ściana oporowa przy rzece tarnawce : - długość 65m, wysokość 5m, generalne nachylenie przypory 1 :1,5, wykonania z gabionów (koszy siatkowo - kamiennych) o wymiarach 0,5 m x 1m x 2 m do 0,5m x 2m x 5 m z uskokami co 0,5 m na materacu siatkowo kamiennym o grubości 0,5 m. Ściana oporowa w łuku na prawym brzegu rzeki w łuku przy podstawie o promieniu R=35 m i R=65. c) systemów rowów odwadniających : - rów R-1 - L=200 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym i prefabrykatami żelbetowymi. Dwa przepusty ø 600 z rur karbowanych PE, L = 4 i L = 11. - rów R-2 - L = 58 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym i prefabrykatami żelbetowymi. Przepust ø 600 z rur karbowanych PE, L = 10 m. - rów R-3 - L = 30 m, umocniony prefabrykatami żelbetowymi. - rów R-4 - L = 20 m, umocniony prefabrykatami żelbetowymi. - rów R-5 - L = 75 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym. - rów R-6 - L = 280 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym i prefabrykatami żelbetowymi. Przepust ø 600 z rur karbowanych PE, L = 6 m. - rów R-7 - L = 240 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym i prefabrykatami żelbetowymi. Dwa przepusty z rur karbowanych PE, ø 600 L = 12 m i ø 400 L = 20 m. - rów R-8 - L = 30 m. Rów ziemny nie umocniony. - rów R-9 - L = 40 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym. - rów R - 10 - L + 200 m, umocniony materacem siatkowo kamiennym i prefabrykatami żelbetowymi. Dwa przepusty z rur karbowanych PE, ø 600 L = 12 m. Łączna długość rowów Lc=1193 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9, 42.23.24.51-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zmbrzyce Zembrzyce 540 34-210 Zembrzyce Odpłatność za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 300 zł..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce pokój nr 14.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany : - rezerwa celowa budżetu państwa, - Europejski Bank InwestycyjnyData publikacji: 2007-08-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.855.403,27 zł brutto
Cena najdrozszej: 2.982.089,05 zł bruttoOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na stabilizację osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Stabilizacja osuwiska „Cudziki” w Tarnawie Dolnej”.


zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :
Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL Sp. J. Roman Sułkowski i Wspólnicy, Sowliny 56, 34-601 Limanowa za cenę netto 1.520.822,35 zł +22% VAT tj. brutto 1.855.403,27 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 02 – Zakład Melioracyjno Budowlany „W i R” Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J. ul. J. Piłsudskiego 68/43, 34-600 Limanowa

Oferta nr 03 – METAL-BUD Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00
02 62,21 62,21
03 85,78 85,78Zembrzyce, dnia 30.08.2007 r.

Plik do pobrania: SIWZ,PRZEDMIARY,Specyfikacje techniczne.rar
Plik do pobrania: Projekt Budowlany cz 1.rar
Plik do pobrania: Projekt Budowlany cz 2.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 1.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 2.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 3.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 4.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 5.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 6.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 7.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 8.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja geologiczno - inżynierska cz 9.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl