Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.Powrót


Nawojowa: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

Numer ogłoszenia: 170264 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 136748 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej z określeniem rodzaju wyposażenia:
Rodzaj 1:
Wyposażenie pokoi gościnnych, sali telewizyjnej, kucheni, jadalni, magazynu na stroje regionalne oraz pokoju biurowego w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.
I. Wykaz elementów do zakupu:
1. Pokoje;
- tapczaniki 80x200cm otwierane, z pojemnikami na pościel, z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone warstwą filcu i pianką poliuretanową grubości 2 cm; twardość średnia, tkanina pikowana bawełną i poliestrem, wysokość 16 cm - 8 szt.
- tapczaniki 90x200cm otwierane, z pojemnikami na pościel, z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone warstwą filcu i pianką poliuretanową grubości 2 cm; twardość średnia, tkanina pikowana bawełną i poliestrem, wysokość 16 cm -12 szt
- stoliki drewniane 70x70cm - 3 szt.
- stoliki drewniane 70x120cm - 3 szt.
- krzesła drewniane tapicerowane - 20szt.
2. Sala telewizyjna ;
- krzesła wyścielane- 20 szt.
II. Elementy wyposażenia do wykonania na zamówienie:
- szafy ubraniowe - z płyt MDF 18 mm z półkami, wieszakami i szufladami na rolkach, zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, uchwyty i gałki drewniane, drążki aluminiowe, prowadnice szuflad rolkowe.- wg zał. nr 4 do SIWZ
- szafki nocne, półki - z płyt MDF 15 mm- wg zał. nr 4 do SIWZ
- biurka - z płyt meblowych wg zał. nr 4 do SIWZ
- wieszaki na stroje regionalne - z rurek metalowych Ø 35 mm, przesuwane, na kółkach- wg zał. nr 4 do SIWZ
Płyty meblowe w jasnych kolorach (buk, olcha).
Zastosowane tkaniny /obicia tapczaników, firanki, zasłony, dywaniki itp. oraz lampy i oprawy oświetleniowe/ utrzymać w jednej tonacji kolorystycznej.
Na zapleczu kuchennym do wykonania wiszące szafki z drzwiczkami oszklonymi szkłem mlecznym matowym. Materiał - płyty MDF 15 mm w jasnych kolorach. Przy wejściu z zaplecza do sali jadalnej dwie szafki na podręczny sprzęt kuchenny. Dolna część szafek z szufladami, zamykana drzwiczkami pełnymi, cześć górna przeszklona. Materiał - j.w.
Na poddaszu znajdują się pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe oraz jeden apartament dwupokojowy. Wszystkie wyposażone w pojedyncze tapczaniki z materacami, szafki nocne (lub półki), szafy ubraniowe, krzesła, stoliki.
Zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia oraz wykonanie usług związanych z jego montażem rozstawieniem, instalacją i uruchomieniem.
Cześć elementów będzie zakupiona, część wykonana na zamówienie.
Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji pomieszczeń, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia.
Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty katalogi z opisem oraz ilustracjami do każdej pozycji przedmiotowego wyposażenia, które potwierdzą, że oferowane wyposażenie spełnia warunki określone w SIWZ oraz próbki materiałów, tj. płyty zaokleinowanej oraz próbki tkanin.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.13.31.23-0, 36.13.33.13-9, 36.14.71.10-7, 36.13.14.00-2, 36.14.00.00-4, 36.13.31.10-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 103278 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KFM Krakowska Fabryka Mebli
G.Kostrz, M. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski, ul Kościuszki 36, 30-105 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 45960.00
Oferta z najniższą ceną: 45960.00 / oferta z najwyższą ceną: 45960.00
Waluta: PLN.
Nawojowa: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIADotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dotyczącym rodzaju wyposażenia nr 1 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez KFM Krakowska Fabryka Mebli, G.Kostrz, M. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski siedzibą w Krakowie przy ul. Kościuszki 36.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty 1 - KFM Krakowska Fabryka MebliG.Kostrz, M. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski30-105 Krakówul. Kościuszki 36 - Liczba punktów w kryterium cena - 100 pkt , razem liczba punktów 100

Numer ogłoszenia: 136748 - 2007; data zamieszczenia: 07.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczeń w budynku do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej z określeniem rodzaju wyposażenia:
Rodzaj 1:
Wyposażenie pokoi gościnnych, sali telewizyjnej, kuchni, jadalni, magazynu na stroje regionalne oraz pokoju biurowego w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.
I. Wykaz elementów do zakupu:
1. Pokoje;
- tapczaniki 80x200cm otwierane, z pojemnikami na pościel, z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone warstwą filcu i pianką poliuretanową grubości 2 cm; twardość średnia, tkanina pikowana bawełną i poliestrem, wysokość 16 cm - 8 szt.
- tapczaniki 90x200cm otwierane, z pojemnikami na pościel, z płyt meblowych MDF gr 18 mm, kolor jasny (buk, olcha)- z materacami na sprężynach obłożone warstwą filcu i pianką poliuretanową grubości 2 cm; twardość średnia, tkanina pikowana bawełną i poliestrem, wysokość 16 cm -12 szt
- stoliki drewniane 70x70cm - 3 szt.
- stoliki drewniane 70x120cm - 3 szt.
- krzesła drewniane tapicerowane - 20szt.
2. Sala telewizyjna ;
- krzesła wyścielane- 20 szt.
II. Elementy wyposażenia do wykonania na zamówienie:
- szafy ubraniowe - z płyt MDF 18 mm z półkami, wieszakami i szufladami na rolkach, zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, uchwyty i gałki drewniane, drążki aluminiowe, prowadnice szuflad rolkowe.- wg zał. nr 4 do SIWZ
- szafki nocne, półki - z płyt MDF 15 mm- wg zał. nr 4 do SIWZ
- biurka - z płyt meblowych wg zał. nr 4 do SIWZ
- wieszaki na stroje regionalne - z rurek metalowych Ø 35 mm, przesuwane, na kółkach- wg zał. nr 4 do SIWZ
Płyty meblowe w jasnych kolorach (buk, olcha).
Zastosowane tkaniny /obicia tapczaników, firanki, zasłony, dywaniki itp. oraz lampy i oprawy oświetleniowe/ utrzymać w jednej tonacji kolorystycznej.
Na zapleczu kuchennym do wykonania wiszące szafki z drzwiczkami oszklonymi szkłem mlecznym matowym. Materiał - płyty MDF 15 mm w jasnych kolorach. Przy wejściu z zaplecza do sali jadalnej dwie szafki na podręczny sprzęt kuchenny. Dolna część szafek z szufladami, zamykana drzwiczkami pełnymi, cześć górna przeszklona. Materiał - j.w.
Na poddaszu znajdują się pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe oraz jeden apartament dwupokojowy. Wszystkie wyposażone w pojedyncze tapczaniki z materacami, szafki nocne (lub półki), szafy ubraniowe, krzesła, stoliki.
Zamówienie obejmuje dostarczenie wyposażenia oraz wykonanie usług związanych z jego montażem rozstawieniem, instalacją i uruchomieniem.
Cześć elementów będzie zakupiona, część wykonana na zamówienie.
Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe.
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji pomieszczeń, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia.
Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty katalogi z opisem oraz ilustracjami do każdej pozycji przedmiotowego wyposażenia, które potwierdzą, że oferowane wyposażenie spełnia warunki określone w SIWZ oraz próbki materiałów, tj. płyty zaokleinowanej oraz próbki tkanin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.13.31.23-0, 36.13.33.13-9, 36.14.71.10-7, 36.13.14.00-2, 36.14.00.00-4, 36.13.31.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 pokoj nr 53.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data publikacji: 2007-08-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl