Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przearg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie"Powrót

WI-2228/18/05/07-2

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
"Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie"

Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- budowa 2 boisk sportowych: jednego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 13,0x 24,0m i drugiego o nawierzchni z tartanu o wym.9,0x18,0m wraz z wyposażeniem w słupki do siatkówki i koszykówki,
-budowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego,
-budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi oraz chodników z kostki brukowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CPV :
4500 0000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4.Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: wrzesień 2007r.
- zakończenie: czerwiec 2008r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
5.1. spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 uPzp
5.2 nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp
5.3 spełnić warunki określone w SIWZ
5.4 udzielić 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

6. Wymagania dotyczące wadium.
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 27.08.2007 r. do godz. 10.50

7.Kryteria oceny ofert- cena 100%

8.Termin składania ofert: do dnia 27.08.2007r. godz. 10.50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1

9.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

10.Termin otwarcia ofert: 27.08. 2007 godz. 11.00 w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1

11. Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamień Publicznych w dniu 06.08.2007r.


Wieliczka, dnia 06.08 .2007 r.

Data publikacji: 2007-08-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 29.08.2007r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 uPzp unieważnia przetarg w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację .


Wieliczka, 29.08.2007r.

Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: opis boisk.pdf
Plik do pobrania: przekladka_wodociagu.pdf
Plik do pobrania: schemat ogrodzenia.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl