Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty budowlane - ”Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie wraz z termomodernizacją"Powrót

Uwaga!
Informujemy, ze uległ zmianie przedmiar robót branży remontowo-budowlanej, w związku z czym prosimy o pobranie nowego załącznika. Jednocześnie informujemy, że w celu umożliwienia wprowadzenia stosownych zmian w ofercie przedłużony został termin składania ofert do dnia 30.08.2007 roku godz. 09.30. Za utrudnienia przepraszamy.

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - ”Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie wraz z termomodernizacją"
Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja
udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia : 31 grudnia 2007 r. – termomodernizacja
30 czerwca 2008 r. – zakończenie rozbudowy
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3)wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy lub remontu budynków (roboty budowlane i instalacyjne), o wartości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
4)wykonali w/w prace należycie,
5)posiadają potencjał techniczny tj. sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
6)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7)zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2,3, 4,5 ust. 2 pkt. 1, 3, 5,6 i ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 645).
8)oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na Roboty budowlane - ”Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ropie wraz z termomodernizacją"Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2007 r. o godz. 9 30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 30.08.2007 r. o godz. 10 00 .
15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 01.10.2007 r.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest inż. Andrzej Passoń - pok. nr 14 .


Data publikacji: 2007-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 747.494,86
Cena najdrozszej: 854.160,54


Przetarg unieważniono
Plik do pobrania: arch.opis.doc
Plik do pobrania: elektr.opis.DOC
Plik do pobrania: elektr.przedmiar1.Html
Plik do pobrania: elektr.przedmiar2.Html
Plik do pobrania: opisinstalace.doc
Plik do pobrania: opispodlaczenie.doc
Plik do pobrania: wod.kan.przedmiar.KST
Plik do pobrania: arch.przedmiar.pdf
Plik do pobrania: zmiany i wyjasnienia.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl