Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 131.505 złotych na zadanie wykonanie chodnika przy drodze powiatowej k 1630 Niedźwiedź KoninaPowrót

IOGK.341-19/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 131.505 złotych na zadanie „wykonanie chodnika przy drodze powiatowej k 1630 Niedźwiedź – Konina”. CPV 66.13.00.00-0.
1) kwota kredytu 131.505 złotych
2) uruchomienie kredytu w dniu 17.09.2007 roku,
3) okres kredytowania 10 lat,
4) karencja w spłacie do 31.03.2008 roku,
5) spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata I raty kapitałowej :31.03.2008 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20.12.2017 roku,
8) raty kapitałowe w wysokości 3.287,50 złotych, ostatnia rata 3.292,50 złotych,
9) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
10) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco,
11) żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy,
12) możliwość zmiany terminu uruchomienia transz bez pobierania prowizji.
13) przelew na konto bieżące budżetu gminy Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002,
14) do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 19.07.2007 roku + stała marża banku.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 17.09.2007 roku do 20.12.2017 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
w terminie: do 10.08.2007, godz.9,00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.08.2007 roku o godz. 10,00 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy


Niedźwiedź, dnia 02.08.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek
zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 02.08.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 41416.26
Cena najdrozszej: 41416.26


Umowę z wybranym Wykonawcą Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej ul. Rynek 1, 34-730 Mszana Dolna podpisano w dniu 03.09.2007 roku na warunkach jak w dokumentacji przetargowej.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Uchwały i informacje.zip
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl