Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont elewacji Szkoły Podstawowej w MiędzyrzeczuPowrót

                                                                                                         

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika

ul. Żubrów 13

43-220 Międzyrzecze

tel./fax (032) 21-89-200

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

”Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu”

 

1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie www.bojszowy.pl .

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o  

    jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub w Urzędzie Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.

4. Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej i robót towarzyszących

       zgodnie przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót:

-         malowanie elewacji budynku

-         wymiana rynien i rur spustowych

-         zabezpieczenie cokołu budynku obróbkami blacharskimi i płytkami klinkierowymi

-         remont kominów

-         wymiana drzwi wejściowych

-         dostawa i montaż daszków osłonowych

4.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:

Ø      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Ø      45442120-4 Prace dotyczące malowania i kładzenia okładzin ochronnych na budynkach

Ø      45262425-6 Prace dotyczące wykonywania zadaszenia

Ø      45262500-6 Prace murarskie i murowe

Ø      45261310-0 Obróbka blacharska

Ø      45261320-3 Kładzenie rynien

Ø      45421100-5 Instalacja drzwi

5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

7.Termin wykonania zamówienia – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie  

    podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

    24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr

    164, poz. 1163 z póź. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała

    na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.

9.Wymagane wadium – 3.000,- PLN.

10.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.

11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu do dnia 20.08.2007 do godz. 13.00

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007r. o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego.

13.Termin związania ofertą – 30 dni.

 

 

 
...

Data publikacji: 2007-07-31


Plik do pobrania: SIWZ_remont elewacji sp miedzyrzecze.doc
Plik do pobrania: Remont elewacji SP Miedzyrzecze_przedmiar.rtf
Plik do pobrania: Remont elewacji sp międzyrzecze_ST.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze-elewacja SP M-cze.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-elewacja SP Międzyrzecze.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl