Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009Powrót

Czernica, dnia 31.07.2007r.


L.dz. 341/P- 33/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica,
w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/20009

1. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Czernica, w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/20009
Kod wg CPV – 60.11.31.00-4
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
d) wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i osoby te posiadają
wymagane uprawnienia
e) wykonawca posiada nie mniej niż dwa autokary o liczbie miejsc siedzących minimum 45
niezbędne do wykonania zamówienia
f) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
g) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
5) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)6) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
7) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do daty wszczęcia
postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług przewozowych ( co najmniej 1), odpowiadającej swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy zadania., wartości netto usług, daty i miejsca usług ,
( załącznik nr 5 )
9) dokumenty potwierdzające, że usługi , o których mowa w punkcie 8, zostały wykonane należycie
10) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( załącznik nr 6 )
11) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia środków transportowych, jakie posiada wykonawca – nie mniej niż dwa autokary o liczbie miejsc siedzących minimum 45,
( załącznik nr 7)
12) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
13) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 8)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 upzp
12. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonywaniu tej usługi.
13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
14. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 03.09.2007r do 30.06.2009r.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 09.08.2007r. do godz. 9:00
17. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 09.08.2007r. o godz. 9:15
18. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
20. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :
Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
21. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 130363- 2007Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 130363 – 2007 z dnia 31.07.2007r.

Data publikacji: 2007-07-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 148 564,80zł
Cena najdrozszej: 185 923,20


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Komunikacj Samochodowej w Oławie s.a.
Regon: 000617367
opolska 50
55-200 Oława
Powiat Oławski
Wojewodztwo dolniośląskie
Telefon: 71 3137232
Fax: 71 3137232
Adres www:
Adres e-mail: www.pks.olawa.pl
Cena oferty: 148 564,80zł w tym VAT 9 719,19zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- dowóz dzieci 2007.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl