Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczenie obowiązkowe


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Gminy Laskowa
Adres pocztowy:
Laskowa 643
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Laskowa 34-602 małopolskie
Telefon: Fax:
018 333-30-76 018 333-30-76
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.laskowa.iap.pl


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca w km 0+300-0+838 według przedmiaru robót

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.42-6II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 15/10/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oferent musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczyIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.laskowa.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Laskowej 34-602 Laskowa 643

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 16/08/2007 Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy w Laskowej pok. nr 1 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy


Data publikacji: 2007-07-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 192.38,46
Cena najdrozszej: 145.201,72 zł


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.
ul. M. B. Bolesnej 87
34-600 Limanowa
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: Kubankówka I of (1).xls
Plik do pobrania: 3 Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: 4 Projekt umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl