Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Złotej w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 23.07.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Złotej w Wieliczce "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .
Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Złotej na długości 260 m polegająca na: wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem, obrzeżem lub ściekiem betonowym. Projektowana ulica o zmiennej szerokości od 2,5 m - 5 m z lewostronnym chodnikiem. Odprowadzenie wód powierzchniowych kanalizacją opadową długości 179 m z rur PVC ? 315 włączonej do wybieralnego zbiornika bezodpływowego o wym. 20 m X 3,5 m i głębokości 1,5 m - zbiornik żelbetowy o konstrukcji monolitycznej z betonu B25.
drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - rozpoczęcie - 16.09.2007
- zakończenie - I etap do kwoty 300 000 zł - 10.12.2007r
- II etap - 30.06.2008r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,
spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym - 200 000 zł, stanowiącym przedmiot zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa ulicy Złotej w Wieliczce "

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2007 r do godz.10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.04.2007 r o godz.11.30 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta Matoga

Ogłoszenie zamieszczono na portalu UZP z numerem 125041-2007

Data publikacji: 2007-07-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------------
Odrzucono ofert: ---------------
Cena najtanszej: --------------
Cena najdrozszej: --------------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

„ Przebudowa ulicy Złotej w Wieliczce”


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o., 30 – 701 Kraków ul. Zabłocie 21 jako najkorzystniejszą z kwotą brutto za całość zadania 477 183,19 zł. Była to jedyna oferta jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu. Jedynym kryterium oceny była cena. W ocenie Komisji przetargowej powyższa oferta otrzymała 100 punktów.


Wieliczka, dnia 22.08.2007 r.


Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 10.09.2007 r zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania " Przebudowa ulicy Złotej w Wieliczce"

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych "HALUX" Sp. z o.o.
30 - 701 Kraków, ul. Zabłocie 21

Wartość brutto zadania : 477 183,19 zł
Słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 19/100
Plik do pobrania: specyfikacja-ulica Zlota.pdf
Plik do pobrania: SSTulZlota.pdf
Plik do pobrania: ST ZLOTA.pdf
Plik do pobrania: ZLOTA przedmiar II SST.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: mapka orientacyjna.pdf
Plik do pobrania: mapka sytuacyjno-wysokosciowa.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl