Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 140 w Podstolicach"Powrót

Wieliczka 23.07.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi nr 140 w Podstolicach "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi nr 140 w Podstolicach na długości 430 m plegająca na: przebudowie nawierzchni drogi , wykonaniu nawierzchni asfaltowej , remoncie poboczy , remoncie istniejących zjazdów , udrożnieniu rowów , budowie ścieku za poboczem z prefabrykowanych korytek betonowych .
drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - rozpoczęcie - 16.09.2007
- zakończenie - I etap do kwoty 166 950 zł - 23.11.2007r
- II etap - 31.05.2008 r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,
spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym - 180.000 zł, stanowiącym przedmiot zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa drogi nr 140 w Podstolicach "

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2007 r do godz.10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.04.2007 r o godz.11.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie umieszczone na portalu UZP z numerem 125037-2007

Data publikacji: 2007-07-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : " Przebudowa drogi nr 140 w Podstolicach "


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez "ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo - Sprzętowe Roboty Ziemno Drogowe Stanisłąw Kupiec 32-420 Gdów 806 75 jako najkorzystniejszą z kwotą brutto za całość zadania 275.399,08 zł .

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty :
1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25
2. "GRO-TRANS" Andrzej Grochal Mietniów 81 a 32-020 Wieliczka
3. "ZIEM- DRÓG" Usługi Transportowo - Sprzętowe Roboty Ziemno Drogowe Stanisłąw Kupiec 32-420 Gdów 806 75
4. "KRUSZ-BUD" Zakład Produkcji Masy Bitumicznej Piotr Iwulski 32-420 Gdów ul. Młyńska

Oferta nr 2 i 4 została odrzucona .

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W ocenie Komisji przetargowej oferta nr 1 otrzymała 66 punktów, natomiast oferta nr 3 otrzymała 100 punktów .


Wieliczka 24.08.2007 r
Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 05.09.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania " Przebudowa drogi nr 140 w Podstolicach "

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
"ZIEM-DRÓG" Usługi Transportowo Sprzętowe Roboty Ziemno Drogowe
Stanisław Kupiec 32-420 Gdów 806

Wartość brutto zadania : 275 399,08 zł
Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 08/100


Plik do pobrania: projekt-niweleta.pdf
Plik do pobrania: 18_Podstolice_opis_06.pdf
Plik do pobrania: 18_przedmiar_07.pdf
Plik do pobrania: 18_Podstolice_orientacja.pdf
Plik do pobrania: projekt-poprzeczki.pdf
Plik do pobrania: 18_SST_Podstolice_02.pdf
Plik do pobrania: projekt-sytuacj.pdf
Plik do pobrania: siwz.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl