Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " Przebudowę ulicy Łąkowej w Wieliczce "Powrót

Wieliczka 23.07.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Przebudowę ulicy Łąkowej w Wieliczce "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Łąkowej w Wieliczce na długości 310 m plegająca na: przebudowie nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m , przebudowie skrzyżowania z drogą krajową nr 4 , przebudowie istniejącego odwodnienia i przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z rur polietylenowych DN 250 o długości 158 mb
drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 60 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,
spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym - 100.000 zł, stanowiącym przedmiot zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa ulicy Łąkowej w Wieliczce "

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2007 r do godz.10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.04.2007 r o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka


Data publikacji: 2007-07-24

Ogłoszenie publikowane na portalu UZP z numerem 125025-2007

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : " Przebudowa ulicy Łąkowej w Wieliczce "


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez "POLDIM Jakubowice" Sp. z o.o. 32-100 Proszowice Jakubowice 75 jako najkorzystniejszą z kwotą brutto za całość zadania 201 201,45 zł .

W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty :

1. "POLDIM Jakubowice" Sp. z o.o. 32-100 Proszowice Jakubowice 75
2. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych "HALUX" Sp. z o.o.
30-701 Kraków ul. Zabłocie 21

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W ocenie Komisji przetargowej oferta nr 1 otrzymała 100 punktów, natomiast oferta nr 2 otrzymała 66,7 punktów .


Wieliczka 24.08.2007 r

Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 05.09.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania " Przebudowa ulicy Łąkowej w Wieliczce "

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 75 , 32-100 Proszowice

Wartość brutto zadania : 201 201,45 zł
Słownie: dwieście jeden tysięcy dwieście jeden złotych 45/100

Plik do pobrania: plan sytuacyjny.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: spec.techniczne.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja-ulLakowa.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl