Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastrukturyPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury
drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa"- obejmuje następujące zadania:

1) Odbudowa drogi gminnej nr 3619 (Za Górę) w miejscowości Ropa – II etap.
(500 m x 2,75 m),
2) Odbudowa drogi gminnej nr 3485 (Jaworówka) w miejscowości Ropa – II etap.
(375 m x 2,75 m),
3) Odbudowa drogi gminnej nr 3602/1 i 3601/1 (Wierzchy) w miejscowości Ropa - II etap
(170 m x 2,75 m),
4) Odbudowa drogi gminnej nr 3553 (Zadziele) w miejscowości Ropa.
(370 m x 2,75 m)
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia oraz wykonanie poboczy z pospółki naturalnej.

3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy
Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja
udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15 września 2007 r.

10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3) wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy lub remontu dróg (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych), o wartości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
4) wykonali w/w prace należycie,
5) posiadają potencjał techniczny tj. sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
6) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2,3, 4,5 ust. 2 pkt. 1, 3, 5,6 i ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 645).
8) oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.

11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców
wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena
z wagą 100%.

13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy
Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa"

Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2007 r. o godz. 9 30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter)
w dniu 13.08.2007 r. o godz. 10 00 .

15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 12.09.2007 r.

16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2007-07-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: dwie
Odrzucono ofert: zero
Cena najtanszej: 191.255,23 netto
Cena najdrozszej: 259.830,00 netto


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. zo.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Plik do pobrania: SIWZ- Odbudowa drog-2007-2-RG.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl