Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".Powrót

Wieliczka 18.07.2007 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia : ( CPV:45453000-7) .
Wymiana okien drewnianych na PCV -42,82 m.kw.
Wykonanie parapetów z PCV szeroko¶ci 35 cm - 58,00 mb
Ocieplenie budynku styropianem M-20 , tynkowanie - tynk szlachetny akrylowy - 523,00 m.kw.
wykonanie cokołu z płytek klinkierowych wys. 120mm - mb 46,60
Wykonanie opaski wokół budynku z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 184,00 mb
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , specyfikacj± techniczn± wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci :2.000 zł musi być wniesione do dnia 09.08.2007 r do godz.11.00

Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
"Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2007 r do godz. 10:50

Otwarcie ofert nast±pi dnia 09.08.2007 r o godz.11:00 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - Sala Konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełni± warunki okre¶lone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy -w tym okresie - co najmniej jedn± robotę budowlan± odpowiadaj±c± swoim rodzajem i warto¶ci± robotom budowlanym 90.000 zł ) stanowi±cym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawieraj±cego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2007-07-20


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje techn.pdf
Plik do pobrania: rysunki.pdf
Plik do pobrania: formularz ofertowy dembowskiego elewacja.doc
Plik do pobrania: oswiadczenie wykonawcy Dembowskiego elewacja.pdf
Plik do pobrania: wzor umowy ul. Dembowskiego - elewacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl