Portal Środa - 25 maja 2022 Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".Powrót

Wieliczka 18.07.2007 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na : "Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia : ( CPV:45453000-7) .
Wymiana okien drewnianych na PCV -42,82 m.kw.
Wykonanie parapetów z PCV szerokości 35 cm - 58,00 mb
Ocieplenie budynku styropianem M-20 , tynkowanie - tynk szlachetny akrylowy - 523,00 m.kw.
wykonanie cokołu z płytek klinkierowych wys. 120mm - mb 46,60
Wykonanie opaski wokół budynku z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 184,00 mb
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości :2.000 zł musi być wniesione do dnia 09.08.2007 r do godz.11.00

Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Wymiana okien, remont i ocieplenie elewacji w budynkach ul. Dembowskiego 28-32 A w Wieliczce".
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2007 r do godz. 10:50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2007 r o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - Sala Konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 90.000 zł ) stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2007-07-20


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje techn.pdf
Plik do pobrania: rysunki.pdf
Plik do pobrania: formularz ofertowy dembowskiego elewacja.doc
Plik do pobrania: oswiadczenie wykonawcy Dembowskiego elewacja.pdf
Plik do pobrania: wzor umowy ul. Dembowskiego - elewacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl