Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla Starmachy w Porębie Wielkiej II etapPowrót

IOGK.341-18/2007 Niedźwiedź, dnia 20.07.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa drogi do osiedla Starmachy w Porębie Wielkiej – II etap. Długość drogi 361 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowym 10 cm, nawierzchnia mineralno bitumiczna grubości 6 cm, 1168,5 m2, łapacz wody 13 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i Szczególne specyfikacje techniczne. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45233220-7.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2007 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia tzn: z uprawnieniami budowlanymi drogowymi do pelnienia funkcji kierownika budowy. Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia zgodnie z art.22 ustawy,
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

8. Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pok. 9,
w terminie: do 10.08.2007, godz.9,00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.08.2007 roku o godz. 9,45 w budynynku Dom Kultury w Niedźwiedziu (rynek- sala nadar Urzędu Gminy –parter)

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Z poważaniem Wójt Gminy - Janusz Potaczek

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 123698 -2007 w dniu 20.07.2007 roku, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.07.2007.r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-07-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 68075,54 złotych
Cena najdrozszej: 74744,32 złotych


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „DROGGMINN” spółka z o.o. Kojszówka 34-231 Juszczyn.

Umowa zwybranym wykonawcą została zawarta w dniu 21.08.2007 roku na warunkach przetargowych.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: przedmiar robot.htm
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna droga Starmachy.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl