Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla Chryce w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.341-16/2007 Niedźwiedź, dnia 20.07.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa drogi do osiedla Chryce w Porębie Wielkiej: długość drogi 270 metrów, szerokość drogi 3 m, podbudowa z kruszywa łamanego dolna warstwa grubości 15 cm, górna warstwa grubości 8 cm, nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych, odwodnienie drogi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i Szczególne specyfikacje techniczne. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45233142-6.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2007 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia tzn: z uprawnieniami budowlanymi drogowymi do pelnienia funkcji kierownika budowy. Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia zgodnie z art.22 ustawy,
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
8. Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pok. 9,
w terminie: do 10.08.2007, godz.9,00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.08.2007 roku o godz. 9,15 w budynynku Dom Kultury w Niedźwiedziu (rynek- sala nadar Urzędu Gminy –parter)

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Z poważaniem Wójt Gminy - Janusz Potaczek

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 123549-2007 w dniu 20.07.2007 roku, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.07.2007.r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-07-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 131016,40 złotych
Cena najdrozszej: 132530,95 złotych


Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Bożena Nocoń Konina 293, 34-735 Niedźwiedź.

Umowa z wybranym wykonawcą na kwotę 1311016,40 złotych została zawarta w dniu 20.08.2007 roku na warunkach jak w projekcie załaczonym so specyfikacji.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: przedmiar robot.htm
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CHRYCE w Porębie Wielkiej.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl