Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont ubezpieczeń pot. Konina w km 0+550- 0+750 wraz z ujściowymi odcinkami pot. Domagałowy i pot. Maciejkowy w miejscowości NiedźwiedźPowrót

IOGK.341-15/2007 Niedźwiedź, dnia 18.07.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest Remont ubezpieczeń pot. Konina w km 0+550 – 0+750 wraz z ujściowymi odcinkami pot. Domagałowy i pot. Maciejkowy w miejscowości Niedźwiedź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej oraz przedmiar robót zał. nr 5 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45246000-3.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2007 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane wodne w zakres której wchodziły roboty odpowiadajace swoim rodzajem robotom z zakresu niniejszego przetargu o wartości minimum 150 000 złotych wraz dołączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
- dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia tzn: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budownictwa wodnego, lub z odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.


Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia zgodnie z art.22 ustawy,
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum 150 000 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie
4.dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

8. Wymagane wadium w wysokości 5.000 złotych musi znajdować się u Zamawiającego w terminie składania ofert (w fornie pieniądza na koncie Zamawiającego)

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pok. 9,
w terminie: do 08.08.2007, godz.9,00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.08.2007 roku o godz. 9,15 w budynynku Dom Kultury w Niedźwiedziu (rynek- sala nadar Urzędu Gminy –parter)

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy
Z poważaniem
Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 121633-2007 w dniu 18.07.2007 roku, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18.07.2007.r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-07-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 199566,55
Cena najdrozszej: 365632,23


Firma „WEKALL” Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Hydrotechniczne i Przebicia Józef SołtysPisarzowa 416, 34-654 Męcina.

Umowa na kwotę 199.566,55 złotych z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 20.08.2007 roku, na warunkach jak w projekcie załaczonym do specyfikacji.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zalacznik 5 do SIWZ - projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar.zip
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl