Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony dot.remontu bud.przy ul.Klaśnieńskiej 29 w WieliczcePowrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na :
zad. 1. „ Remont przewodów wentylacyjnych i spalinowych ul. Klaśnieńska 29
w Wieliczce”.
zad. 2. „ Wymiana okien drewnianych na PCV w mieszkaniu ul. Klaśnieńska 29
w Wieliczce”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
( CPV:45453000-7) .
zad. 1. wykonanie przewodów wentylacyjnych śr. 130 mm – 16,50 mb
wykonanie przewodów dymowych śr. 130 mm – 7,80 mb

Zad. 2. wymiana okien drewnianych na okna PCV – szt 5 ( 13,27 m2) , drzwi
balkonowe szt 2 ( 5,79 m2 ) oraz parapety z PCV o szerokości 35 cm
10,40 mb
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,oraz dokumentacji technicznej dot. zad. 1 , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : zad.1. - 1200,00 zł, zad.2. - 200,00 zł musi być wniesione do dnia
31.07.2007 r do godz.11.00

Termin realizacji: zad.1 - 45 dni od podpisania umowy
zad.2 - 30 dni do podpisania umowy
Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
zad. 1. „ Remont przewodów wentylacyjnych i spalinowych ul. Klaśnieńska 29
w Wieliczce”.
zad. 2. „ Wymiana okien drewnianych na PCV w mieszkaniu ul. Klaśnieńska 29
w Wieliczce”
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2007 r do godz. 10:50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2007 r o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – Sala Konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , ( zad.1. - 60.000 zł, zad.2 - 10.000 zł ) stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

numer publikacji na portalu UZP 116724-2007
Data publikacji: 2007-07-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------------
Odrzucono ofert: --------------
Cena najtanszej: ------------
Cena najdrozszej: -------------


Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z póź.zmianami) dokonano wyboru oferty z przetargu nieograniczonego:
zad. 1. „Remont przewodów wentylacyjnych i spalinowych ul. Klaśnieńska 29 w Wieliczce ” - Firma Remontowo-Budowalna Katarzyna Włodarczyk ul. Nowy Świat 15 32-020 Wieliczka , cena brutto 62.244,44 zł,
zad. 2 . „Wymiana okien drewnianych na PCV w mieszkaniu ul. Klaśnieńska 29 w Wieliczce” - Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany „DEKBUD”
ul. Modrzewiowea 15 32-020 Wieliczka , cena brutto 10.152,62 zł
Zawarcie umów nastąpiło w dniu 24.08.2007 r.

Plik do pobrania: specyfikacja Klasnienska kominy w Wieliczce.pdf
Plik do pobrania: ST okna.pdf
Plik do pobrania: SST PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE.pdf
Plik do pobrania: ST ogólne.pdf
Plik do pobrania: wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: oswiadczenie wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: przedmiar rob_okna.pdf
Plik do pobrania: rysunek elewacji.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl