Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetargu nieograniczonym na:"Modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawyPowrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz.1163 z późn. zmianami/
na: "Modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy".

1. Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3. Określenie przedmiotu zamówienia :
budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy o powierzchni 294 m2 na podbudowie
z kruszywa wraz z wyposażeniem w bramki do piłki nożnej, słupki z siatką do
siatkówki, dwie ławki sędziowskie i jeden stolik,
budowa ogrodzenia w ramach na słupkach na betonowym cokole, obsadzenie
przęsłami typu forte lub równoważne z furtką wysokości 3 m - 210 m2, chodnik z kostki
brukowej - 29 m2.
CPV: 45.00.00.00-7; 45.23.60.00-0; 45.34.20.00-6
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5. Termin realizacji zamówienia: 15 październik 2007 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
7. Wymagane wadium 2 000 zł
8. Kryteria oceny ofert - cena 100%
9. Termin składania ofert: do dnia 31.07.2007 r. godz. 11 10 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
11. Termin otwarcia ofert: 31.07.2007 r. godz. 11 20 w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1.
12. Informacje na temat przetargu udziela: Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66, 289-00-68 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 11.07.2007r.

Data publikacji: 2007-07-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------------
Odrzucono ofert: --------------
Cena najtanszej: -------------
Cena najdrozszej: -------------


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


pn. " Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice – budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy "Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 01.08.2007 r. zgodnie z art. 91 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U.z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami/ wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez : INTERHAL sp. z o.o., ul. Grabowa 2, 40 – 172 Katowice na kwotę brutto 160 019,21 zł. ( słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście zł 21/100 )
Jedynym kryterium była cena - 100 %, oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów
w kryterium cena – 100,00 punktów i łączną punktację – 100,00. punktów
Ponadto złożono ofertę nr 2 przez : Adam Lichorobiec Firma SAMSON Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych, ul. Spokojna 22, 33 – 100 Tarnów
Oferta nr 2 otrzymała w kryterium cena – 95,18 punktu i łączną punktację – 95,1.

Wieliczka, dn. 01.08.2007 r.

Plik do pobrania: SIWZ boisko Podstolice.pdf
Plik do pobrania: zalacznik tech-podst.pdf
Plik do pobrania: Zał nr 1.doc
Plik do pobrania: Umowa - projekt.pdf
Plik do pobrania: Zał.2 - osw. art 22 nowe.pdf
Plik do pobrania: Zal.4 - osw. o gwarancji 5 lat.pdf
Plik do pobrania: Zal.6 - osw. o podwykonawcach.pdf
Plik do pobrania: przedmiar001.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl