Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap IIPowrót

Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap II
Numer ogłoszenia: 115195 - 2007; data zamieszczenia: 09.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śleszowice etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się z sieci wodociągowej (PEdn125mm-Pedn40mm łączna długość ok. 8,38 km, 3 kontenerowe zestawy hydroforowe) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna PVCdn200mm - PVCdn160mm łączna długość ok. 2,47 km, sieć ciśnieniowa 0,46 km, 6 szt. pompowni).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sucha Beskidzka nr konta 8981 2800 0500 0004 6220 0000 70 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert. Wadium wnoszone w formach określonych w punktach b - e należy złożyć w oryginale w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a do oferty dowód wniesienia. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust.5 ustawy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty. 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.3. SIWZ. 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne: a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonał łącznie co najmniej 11 km sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagany zakres może być spełniony na jednym zadaniu lub na kilku zadaniach łącznie. b) dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej: -2 osoby z uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Wszystkie osoby muszą mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów określonych w punkcie 8.4, 8.5, 8.7. SIWZ. 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym spełnia minimalny warunek kwalifikacyjny : - posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.6. SIWZ. 5.Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu określonego w punkcie 8.8. SIWZ.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w SIWZ. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w SIWZ. 4.Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z kopiami właściwych uprawnień oraz kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych wg wzoru określonego w SIWZ.. 5.Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Wykaz wykonanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat wg wzoru określonego w SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 7.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w wersji papierowej) wynosi 500 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2007-07-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.713.512,69 zł brutto
Cena najdrozszej: 2.327,885,77 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt Sanitacji Gminy Zembrzyce Etap II – Budowa Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej W Miejscowości Śleszowice – Etap II


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt Sanitacji Gminy Zembrzyce Etap II – Budowa Sieci Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej W Miejscowości Śleszowice – Etap II”


zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Oferta nr 04 - EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8,34-200 Sucha Beskidzka za cenę 1.713.152,69 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 – Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze
Oferta nr 02 – P.P.H.U. ZIS-BUD Jan Kłapyta Stryszawa 1a, 34-232 Lachowice
Oferta nr 03 – Konsorcjum Firm :
-Usługi Budowlano-Instalacyjne Gospodarki Wodno-Ściekowej i Melioracyjnej
mgr inż. Ryszard Sarapata z siedzibą w Barwałdzie Średnim nr 282, 34-124 Klecza Górna
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego „Inżynieria” Spółka z o.o. , 43-300 Bielsko-Biała , Ul. Kosynierów 40
- Oferta nr 05 – TAD-BUD Sp. z o.o. Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 88,40 88,40
02 80,71 80,71
03 80,05 80,05
04 100,00 100,00
05 73,59 73,59Zembrzyce, dnia 14.08.2007 r.

Plik do pobrania: Dokumentacja projektowa cz.2.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl