Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ZembrzycachPowrót

Zembrzyce: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zembrzycach
Numer ogłoszenia: 115135 - 2007; data zamieszczenia: 09.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zembrzycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem są roboty budowlano-montażowe na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zembrzycach celem osiągnięcia przepustowości docelowej 687 m3/d.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sucha Beskidzka nr konta 8981 2800 0500 0004 6220 0000 70 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert. Wadium wnoszone w formach określonych w punktach 11.2b - 11.2e należy złożyć w oryginale w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a do oferty dowód wniesienia. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust.5 ustawy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty. 2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.3. SIWZ. 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne: a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej dwa zamówienia związane z oczyszczaniem ścieków tzn z wykonaniem oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d lub rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków tak, że jej średnia przepustowość wzrosła o nie mniej niż 300 m3/d. Oczyszczalnie po wykonanych pracach musza spełniać właściwe parametry ścieków oczyszczonych. Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej: - jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wszystkie osoby muszą mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów określonych w punkcie 8.4, 8.5, 8.7. SIWZ. Warunek określony w punkcie 3b) zostanie spełniony także jeżeli wskazane osoby (osoba) posiadają dwa lub wszystkie wymagane uprawnienia. 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym spełnia minimalny warunek kwalifikacyjny : - posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.6. SIWZ 5.Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu określonego w punkcie 8.8. SIWZ.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w SIWZ. 4.Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z kopiami właściwych uprawnień oraz kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych wg wzoru określonego w SIWZ. 5.Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Wykaz wykonanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich 5 lat oczyszczalni ścieków wg wzoru określonego w SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 7.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w wersji papierowej) wynosi 500 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2007-07-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 2.411.805,67 zł brutto
Cena najdrozszej: 2.547.891,64 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZEMBRZYCACH”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZEMBRZYCACH”

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Oferta nr 01 – Konsorcjum :
(Lider) „HYDROWIT” Władysław Witek 34-114 Brzeźnica – Tłuczań 229a
(Członek) „BIOMECH” Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska Karol Piechocki 62-045 Pniewy ul. Podgórna 16
(Członek0 Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „ELKENT – SYSTEM” Andrzej Gasiński 43-309 Bielsko – Biała ul. Czołgistów 36
za cenę 2.411.805,67 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 02 – Konsorcjum :
(Lider) TAD-BUD Sp. z o.o. Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
(Członek) „Wikar” Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe Sp. z o.o., 33-314 Łososina Dolna 108

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00
02 94,65 94,65

Plik do pobrania: SIWZ rozbudowa oczyszczalni.doc
Plik do pobrania: Przedmiar robot.rar
Plik do pobrania: STWiORB rozbudowa oczyszczalni w Zembrzycach.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.1.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.2.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.3.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.4.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.5.rar
Plik do pobrania: Dokumentacja proj. cz.6.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl