Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeszkowice-Wojnowice km 0 +000 - 1 + 470Powrót

Czernica, dnia 05.07.2007r.


L.dz. 341/P- 31/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeszkowice- Wojnowice

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jeszkowice- Wojnowice, km 0+ 000- 1+470

Kod wg CPV – 45.23.31.42-0
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności drogowej i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty drogowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 500 000 zł ( każda z robót ) przedmiotowi zamówienia
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji
gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu w opłatach
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami
9) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
10) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
11) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
12) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto ( każda z robót ) z podaniem odbiorcy robót, wartości netto robót, zakresu wykonanego remontu, ilości metrów kwadratowych wykonanych remontów, daty i miejsca wykonania ( załącznik nr 5 )
13) dokumenty potwierdzające, że roboty drogowe , o których mowa w punkcie 12 zostały wykonane należycie
14)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
15) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6) 17) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony formularz cenowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 20,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy
13.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wadium w formie określonej przez ustawę.
a) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem w wysokości 18 000 PLN ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych ) na konto Urzędu Gminy w Czernicy – Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 w terminie do dnia 26.07.2007r. do godziny 9:00 ( kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty)
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 26.07.2007r. do godz. 9:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 26.07.2007r. o godz. 9:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Lech Gocoł – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr: 112464-2007


Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod numerem 112464- 2007

Data publikacji: 2007-07-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 857 452,48zł
Cena najdrozszej: 1 337 147,45zł


Wygrywajacy: Konsorkcjum:1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Żurek i Elżebieta Żurek s.c.
Regon: 931102151
Witosa 2
57-160 Borów
Powiat Strzeliński
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 71 393 31 99
Fax: 71 393 31 99
Adres www:
Adres e-mail: zurbsc@wp.pl
Cena oferty: 857 452,48zł w tym VAT 154 622,58zł
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 857 452,48zł
Cena najdrozszej: 1 337 147,45zł


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o.
Regon: 891044160
Wrocławska 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiat Ząbkowicki
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 74 815 18 02
Fax: 74 815 15 12
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 857 4052,48zł w tym VAT 154 622,58zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- droga Wojnowice.doc
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna .doc
Plik do pobrania: projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: rysunki do projektu.rar
Plik do pobrania: do wiadomości wykonawców.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie nr 2 do specyfikacji.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie nr 3.jpg
Plik do pobrania: Przdemiar robót.doc
Plik do pobrania: FORMULARZ CENOW1.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl