Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontemPowrót

Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr. K1702 Kuków - Krzeszów - Tarnawa od km.11+643 do km. 11+947 w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 111717 - 2007; data zamieszczenia: 04.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr. K1702 Kuków - Krzeszów - Tarnawa od km.11+643 do km. 11+947 w Tarnawie Dolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. : Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K - 1704 w na odc. 2+940,00 - 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach. : - budowa chodnika, - poszerzenie jezdni, - kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 50 cm na odc. 3+174,00 - 3+424,50 oraz 3+538,00 - 3+704,00. - korytka ściekowe za chodnikiem, - przebudowy zjazdów do posesji, - przebudowy włączenia dróg dojazdowych, - kładka dla pieszych w km 3+704,00 - 3+705,00 oraz budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr. K 1702 Kuków-Krzeszów - Tarnawa od km. 11+643 do km. 11+947 w Tarnawie Dolnej. Roboty obejmują następujący zakres : - roboty przygotowawcze, - poszerzenie jezdni, - przepusty - remont, - odwodnienie - studzienki, - chodnik, - zjazdy - remont, - umocnienie skarp, - poręcze drogowe, - pozostałe roboty,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 40 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2007 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2007-07-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 508.022,33 zł brutto
Cena najdrozszej: 633.207,14 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na budowę chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K – 1704 w na odc. 2+940,00 – 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr. K 1702 Kuków-Krzeszów - Tarnawa od km. 11+643 do km. 11+947 w Tarnawie Dolnej


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni, przebudową zjazdów gospodarczych ciągu drogi powiatowej nr K – 1704 w na odc. 2+940,00 – 3+047,50, 3+174,00-3+437,50, 3+530,00-3+704,00 w Śleszowicach oraz budowa chodnika wraz z remontem zjazdów i poszerzeniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr. K 1702 Kuków-Krzeszów - Tarnawa od km. 11+643 do km. 11+947 w Tarnawie Dolnej”


zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :
Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Brudny, 34-124 Klecza Górna, Łękawica 118 za cenę netto 416.411,75 zł podatek VAT 22%, cena brutto 508.022,33 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 – Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg, 34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 650.

Oferta nr 02 –Usługi Ogólnobudowlane – Adam Maciejowski ul. Batalionów Chłopskich 221, 34-200 Sucha Beskidzka

Oferta nr 03 – METAL-BUD Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 82,91 82,91
02 80,23 80,23
03 80,27 80,27
04 100,00 100,00Plik do pobrania: Przedmiar, Projekt, Specyfikacje Techniczne chodnik w Sleszowicach.rar
Plik do pobrania: Przedmiar,Projekt, Specyfikacje techniczne chodnik Tarnawa Dolna.rar
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl