Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbestPowrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY
OŚWIĘCIM

UG 3411/PN/10/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór, trnasport i deponowanie odpadów zawierających azbest.

Wybrano ofertę:
dla zadania: Odbiór, trnasport i deponowanie odpadów zawierających azbest
PUH Ratownictwa Chemicznego "DEKOCHEM" Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Chemików 1
Cena oferty - 304.95 zł

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_______________________________________


UG 3411/PN/10/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(zamieszczone w BZP w dniu 26.06.2007r, nr ogłoszenia: 106311 – 2007)

Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbestWspólny Słownik Zamówień: 90230000-8

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.
• w zakresie merytorycznym:
1 Zdzisława Ciapuła - Inspektor tel. (033) 844-95-54


Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-07-18 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-07-18 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1) Oświadczenia z art. 22 i 24
Wykonawca składa oświadczenie
2) Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: formularz oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl