Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remonty i przebudowę dróg gminnychPowrót


Wyniki przetargu:

Kliknij aby przeczytać wynik przetargu

____________________________________________

UG 3411/PN/9/07
Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remonty i przebudowę dróg gminnych


Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : 14.09.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-07-06 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2007-07-06 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót min. 36 miesięcy

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena (koszt) – 100%Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub klikając na poniższe liniki:
Plik do pobrania: SIWZ
Plik do pobrania: Załącznik nr 1
Plik do pobrania: Załącznik nr 2
Plik do pobrania: Formularz ofertowy
Plik do pobrania: Wzór umowy
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna
Plik do pobrania: Remont ul. Cegielniana w Rajsku
Plik do pobrania: Mapa 1
Plik do pobrania: Mapa 2
Plik do pobrania: Przedmiar robót
Plik do pobrania: Remont ul. Kasztanowej w Babicach
Plik do pobrania: Mapa 1
Plik do pobrania: Mapa 2
Plik do pobrania: Przedmiar robót
Plik do pobrania: Remont ul. Zapłocie w Brzezince
Plik do pobrania: Mapa 1a
Plik do pobrania: Mapa 1b


Plik do pobrania: Mapa 2 - ul. Zaplocie w Brzezince.jpg
Plik do pobrania: Przedmiar robot - ul. Zaplocie.pdf
Plik do pobrania: Remont ul. Morgi we Wlosienicy.pdf
Plik do pobrania: Mapa 1 - ul. Morgi we Wlosienicy.jpg
Plik do pobrania: Mapa 2 - ul. Morgi we Wlosienicy.jpg
Plik do pobrania: Przedmiar robot - ul. Morgi.pdf
Plik do pobrania: Remont ul. Sosnowej w Zaborzu.pdf
Plik do pobrania: Mapa 1a - ul. Sosnowa w Zaborzu.jpg
Plik do pobrania: Mapa 1b - ul. Sosnowa w Zaborzu.jpg
Plik do pobrania: Mapa 2 - ul. Sosnowa w Zaborzu.jpg
Plik do pobrania: Przedmiar robot - ul. Sosnowej.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - ul. Lanowa.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - ul. Ruczaj.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl