Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce MałejPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 102735 - 2007; data zamieszczenia: 18.06.2007Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i doposaenie pomieszczen z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz. P. w Kamionce Małej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce Małej, tj.:
1) wykonanie robót budowlanych wg załączonego przedmiaru robót stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ
2)zakup i dostawa sprzętu komputerowego wg załączonego wykazu stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ
3) zakup i dostawa stolików pod komputery wg załączonego wykazu stanowiącego zał. Nr 4 do SIWZ
4) zakup i dostawa mebli wg załączonego wykazu stanowiącego zał. Nr 5 do SIWZ
5) zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego wg załączonego wykazu stanowiącego zał. Nr 6 do SIWZ
6) zakup i dostawa stołu bilardowego wg wykazu stanowiącego zał. Nr 7 do SIWZ
7) zakup i dostawa stołu tenisowego wg wykazu stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ
8) zakup i dostawa stołów piłkarskich wg załączonego wykazu stanowiącego zał. Nr 9 do SIWZ


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium - 4.000 złotych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent musi spełniać wymogi z art. 22 ustawy i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: do oferty należy dołączyć oświadczena i dokumenty wymienione określone w SIWZSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Laskowej
Laskowa 643
34-602 Laskowa.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Laskowej - pok. nr 1 (sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest wpółfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Data publikacji: 2007-06-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 264.578,53
Cena najdrozszej: ---


FUPH MONOLIT
ul. Tarnowska 9
34-600 Limanowa
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: Z 2 - przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Z3 - wykaz sprzętu.pdf
Plik do pobrania: Z4 - biurka.pdf
Plik do pobrania: Z5 - meble.pdf
Plik do pobrania: Z6 - wykaz sprzętu nagł.pdf
Plik do pobrania: Z7 - bilard.pdf
Plik do pobrania: Z8 - stół tenisowy.pdf
Plik do pobrania: Z9 - pikaryzki.pdf
Plik do pobrania: z 10 - Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: Z 11 - wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf
Plik do pobrania: Z12 - Projekt umowy na roboty.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl