Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etapPowrót

Laskowa: Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etap

Numer ogłoszenia: 102208 - 2007; data zamieszczenia: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutkó w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa - II etap według przedmiarów robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.
Zakres robót obejmuje roboty stabilizujące wraz z odbudową infrastruktury drogowej na następujących odcinkach dróg:
1) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 3 w obrębie drogi gminnej \Sławętówka\ w miejscowości Laskowa
2) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 5 w obrębie drogi gminnej \Do Wróbli i Michury\ w miejscowości Laskowa
3) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 6 w obrębie drogi gminnej \Do Kopciów i Wilczków\ w miejscowości Laskowa
4) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 7 w obrębie drogi gminnej \Nad Karczmą\ w miejscowości Krosna
5) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 8 w obrębie drogi gminnej \Przylaski\ w miejscowości Sechna
6) zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska nr 12 w obrębie drogi gminnej \Krosna - Żmiąca\ w miejscowości Laskowa

W ramach robót hydrotechnicznych przewiduje się renowację oraz uszczelnienie rowów odwadniających wraz z ubezpieczeniem skarp.W ramach robót drogowych przewiduje się odbudowę i wzmocnienie korpusów drogowych wraz z wykonaniem szczelnych nawierzchni z masy bitumicznej


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000 złotych, które należy wnieść w terminie do dnia 9.07.2007r do godz. 09:00.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Oświadczenia z art. 22 i 24

Oferent musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy oraz nie podlegać wyłączeniu z art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych
2 Doświadczenie zawodowe

Oferent musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na odbudowie dróg lub stabilizacji osuwisk lub zabezpieczeń koryt rzek o wartości minimum 1.000.000 zł oraz dołączyć dokumenty, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców analizując treść złożonej oferty , uwzględniając w szczególności zgodność załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Laskowa 643
34-602 Laskowa
e-mail: gmina@laskowa.iap.pl.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Laskowej, pok. nr 1 (sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2007-06-15


UWAGA!!!!
Zamawiający informuje, że do oferty należy załączyć kosztorysy uproszczone.

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.463.328,00
Cena najdrozszej: --


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
"LIMDROG" Sp. z o.o.
ul. M. B. Bolesnej 87
34-600 Limanowa
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: z 1 Oferta wykonawcy popr.pdf
Plik do pobrania: Z 2-7 kosztorysy.exe
Plik do pobrania: z 8 Oswiadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: z 9-14 sst.exe
Plik do pobrania: z 15 wykaz niezbednych narzedzi i urzadzen.pdf
Plik do pobrania: z 16 wykaz osob i podmiotow wykonujacych zamowienie.pdf
Plik do pobrania: z 17 wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf
Plik do pobrania: 18 -23 projekt budowlany.exe
Plik do pobrania: z 24 Projekt umowy na roboty.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl