Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbiórka otwartych kanałów odpływowych ścieków w miejscowości DobrzykowicePowrót

Czernica, dnia 15.06.2007r.


L.dz. 341/P- 25/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Rozbiórka otwartych kanałów odpływowych ścieków w miejscowości Dobrzykowice

1. Przedmiot zamówienia: Rozbiórka otwartych kanałów odpływowych ścieków w miejscowości Dobrzykowice
Kod wg CPV – 45.11.00. 00-1 , 45.11.11.00-8, 45.11.12.00-0
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i musi być ona wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia
e) wykonawca dysponuje kruszarką szczękową
f) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN
g) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia , z podaniem odbiorcy zadania , wartości netto robót, daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) dowód dysponowania przez wykonawcę kruszarką szczękową
11) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN
12) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
13) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można nabyć w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
13.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wadium w formie określonej przez ustawę
a) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem w wysokości
7 000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ) na konto Urzędu Gminy w Czernicy – Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 w terminie do dnia 09.07.2007r. do godziny 9:00
Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 09.07.2007r. do godz. 9:00
14.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 09.07.2007r. o godz. 9:15
15.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Marian Zaraś – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 101642- 2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 101642-2007
Data publikacji: 2007-06-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 196 176,00zł
Cena najdrozszej: 343 598,08zł


Wygrywajacy: "Orkan" sp. z o.o.
Regon: 932823540
Wilczycka 5
51-361 Wilczyce
Powiat Wrocławski
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 0 71 398 84 59
Fax: 0 71 398 84 59
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 196 176,00zł w tym VAT 35 376,00zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- rozbiórka rurociągu Dobrzykowice.doc
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna i projekt budowlany.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl