Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa rurociągu przesyłowego ścieków sanitarnych w miejscowości Dobrzykowice oraz przebudowa pomopowni ścieków na działce numer 1/25Powrót

Czernica, dnia 14.06.2007r.


L.dz. 341/P- 24/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Budowę rurociągu przesyłowego ścieków sanitarnych w miejscowości Dobrzykowice oraz przebudowa pompowni ścieków na dz. nr 1/25

1. Przedmiot zamówienia: Budowa rurociągu przesyłowego ścieków sanitarnych w miejscowości Dobrzykowice oraz przebudowa przepompowni ścieków na dz. nr 1/25
Kod wg CPV – 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5, 45.23.24.23-3
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami o specjalności w zakresie instalacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej z PE lub PEHD o długości minimum 1 km każda
e)dysponują zgrzewarką i osobą uprawnioną do wykonywania zgrzewów
f)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN
g)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zalegano w opłatach
8)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami
9)aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
10)aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
11)uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
12)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej z PE lub PEHD o długości minimum 1 km każda, z podaniem odbiorcy zadania , wartości netto robót, długości sieci, daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 5)
13) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 12 zostały
wykonane należycie
14) dowód dysponowania przez wykonawcę zgrzewarką i osobą posiadającą uprawnienie do zgrzewania, z załączeniem uprawnień
15) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN
16) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
17) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 50,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
13.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wadium w formie określonej przez ustawę.
a) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem w wysokości
10 000 PLN ( słownie: dziesięć tysięcy ) na konto Urzędu Gminy w Czernicy – Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 w terminie do dnia 06.07.2007r. do godziny 9:00 ( kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty)
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 06.07.2007r. do godz. 9:00
14.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 06.07.2007r. o godz. 9:15
15.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Marian Zaraś – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 101126-2007


Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 101126 - 2007
Data publikacji: 2007-06-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 243 252,29zł
Cena najdrozszej: 420 401,93zł


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo KOIMEX
Regon: 970370237
Nowa 21
66-200 Świebodzin
Powiat świebodziński
Wojewodztwo lubuskie
Telefon: 0 68 38 27 601
Fax: 0 68 38 27 612
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 243 252,29zł w tym VAT 15 913,70zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- sieć kanalizacyjna Dobrzykowice.doc
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: dokumentacja projektowa1.rar
Plik do pobrania: dokumentacja projektowa2.rar
Plik do pobrania: Rys 1_2 plan 10 000.part1.rar
Plik do pobrania: Rys 1_2 plan 10 000.part2.rar
Plik do pobrania: Rys 1_2 plan 10 000.part3.rar
Plik do pobrania: STWOR.rar
Plik do pobrania: wyjasnienie do SIWZ siec kanalizacyjna.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl