Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Budowa alejek i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieliczce"Powrót

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa alejek i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieliczce"
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Zadanie nr. I
"Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce „ polegająca na robotach rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej ,istniejącego wodociągu,oraz wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kamienia tłuczonego na pow. 648,13m2 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na dług. 68,73m.
Zadanie nr. II
„Budowa ogrodzenia na dług. 227,2m na cmentarzu komunalnym w Wieliczce”polegająca na robotach rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia,oraz budowie nowego ogrodzenia- ogrodzenie z siatki w ramach na podmurówce betonowej .
Roboty na cmentarzach CPV 45215400-1
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV 45233253-7
Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na dwa zadania :
Zadanie I – Budowa alejek
Zadanie II- Budowa ogrodzenia
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1.Spełniają warunki art. 22 ust. l i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2ustawy PZP.
2.Spełniają warunki określone w siwz,
3.Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat , co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej
20 000 zł.dla każedego zadania
4.Udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wymagane wadium dla zadania nr. I - 900,00 zł
dla zadania nr. II -800,00 zł
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Budowa alejek i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Wieliczce”

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2007 r do godz.9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2007 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Dorota Malicka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 21.05.2007r

Data publikacji: 2007-05-28


Plik do pobrania: SIWZ-cmentarz.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_N_D1 ALEJKI2.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna cmentarz rozbudowa D1_alejki-1.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz rozbudowa D1 OGRODZENIE.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna cmentarz rozbudowa D1_ogrodzenie.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl