Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi do osiedla Misiury w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.341-12/2007 Niedźwiedź, dnia 24.05.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV: 45233226-9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Odbudowa drogi do osiedla Misiury w Porębie Wielkiej w zakresie: długość drogi 465 m, szerokość 3,2 m. Górna warstwa podbududowy z kruszywa łamanego, przepust skrzynkowy 1,5 x 1,5 długości 6 m. nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 6 cm – 1225 m2, bariery ochronne.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2007 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
e) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane w zakres której wchodziły budowy dróg o wartości minimum 100 000 złotych każda wraz dołączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
f) dysponują osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej . Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 01.06.2007, godz.9,00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 01.06.2007 roku o godz. 9,30 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Wójt Gmniny Niedźwiedź- Janusz PotaczekZamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.05.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-05-24

Data publikacji: 2007-05-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 105186,32 złotych
Cena najdrozszej: 145093,75 złotych


Firma Handlowo Usługowa WANTA Piotr Zębol
34-240 Jordanów, ul. Malejowskiego 90.
Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 12.06.2007 roku.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA MISIURY.doc
Plik do pobrania: DROROGA MISIURY.htm
Plik do pobrania: wyjaś. US stawka podatku VAT 7%.pdf
Plik do pobrania: oświadczenieWójta.doc
Plik do pobrania: Zawiadomienie o wpłynięciu protestu.doc
Plik do pobrania: protest Misiury.doc
Plik do pobrania: Zawiadomienie o wpłynięciu protestu.doc
Plik do pobrania: oddalenie protestu.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl