Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawaPowrót

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawa” w dniu 13 lipca 2007 r. udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych Spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 138.

Tel. 018 448 24 00

Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawa”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 138.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe oferty uzyskały następującą liczbę punktów:
Oferta nr 2 - Zakład Usługowo- Produkcyjny „ELSTOP”- B. Czerwiński, 33-300 Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 34– 85,25 pkt


Ogłoszenie o zamówieniu - robota budowlana

Nazwa zamówienia:
Remont chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice-Nowy Sącz-Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 72+267 do km 72+577 strona lewa oraz w km 72+346 do 72+970 strona prawa.
treść ogłoszenia w załączeniu:

Data publikacji: 2007-05-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl