Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " REMONT ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WIELICZCE " - 28.05.2007 r., zmodyfikowano SIWZPowrót

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " REMONT ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WIELICZCE "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 18 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na „Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce”Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje,że na podstawie art.38 pkt 4 prawo zamówień publicznych /Dz.U.z dnia 29 stycznia 2004r. nr.19,poz.177 z póź. zmianami została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot.
terminu wykonania zadania na : „Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce”

Zmodyfikowano pkt 4 treści specyfikacji ,który otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace wykonawcze do 90 dni po podpisaniu umowy.


Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce łącznej na długości 904,93 i szerokośći do 2,5m polegający na robotach rozbiórkowych istniejących obrzeży , nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową.

Kod CPV- 45-21-54-00-1 - roboty na cmentarzach
CPV 45-23-32-53-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 45 dni po podpisaniu umowy .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykażą ,że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (watrość wykonanej roboty ustala się na minimum na 70.000zł.)w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz ,że te zostały wykonane należycie .
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium3.wykażą, że osoby i podmioty które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Warunek zostanie spełniony przez imienne wskazanie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz załączenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do stosownej izby zawodowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
4. Spełniają warunki określone w SIWZ
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie "spełnia "/nie spełnia'
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Wieliczce "

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2007 r do godz10.10

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2007 r o godz.10.20 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Dorota Malicka


Data publikacji: 2007-05-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 169.033,38 zł
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Remont alejek na cementarzu komunalnym w Wieliczce ”


W w/wym. postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
„GRO-TRANS” Andrzej Grochal Mietniów 81a 32-020 Wieliczka cena oferty- 169.033,38złUzasadnienie wyboru oferty:oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania


Wieliczka 31.05.2007r.

Plik do pobrania: SIWZCmAlejki.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja Techniczna cmentarzAlejki.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A1_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A2_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A3_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A3a_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A3b_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A4_p.pdf
Plik do pobrania: Cmentarz_A6_p.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl