Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Remont rowu melioracyjnego w Strumianch"Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont rowu melioracyjnego w Strumianch „
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16
telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont rowu melioracyjnego w Strumianch na długości ok. 350 mb. polegający na :
wykonaniu koszy siatkowo- kamiennych o wymiarach 5,0x 1,5x 0,5 m w ilości 11,500 m3,
wykonaniu opasek podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 2x15cm w ilości 376,00 mb
( umocnienie stopy skarp ),
wykonanie palisady 4mb,
wykonanie ubezpieczenia dna i skarp płytami ażurowymi typu „krata”,
płyty 90x 60x 10 cm w ilości 75,00m2 m2
- korytka ściekowe 19mb
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : przedmiot główny: 45246400-7
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 90 dni po podpisaniu umowy .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2 Wykażą ,że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (wartość wykonanej roboty ustala się
na minimum na 30.000zł.)w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz ,że te zostały wykonane
należycie .
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium

3.Wykażą, że osoby i podmioty które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Warunek zostanie spełniony przez imienne wskazanie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz załączenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do stosownej izby zawodowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
4. spełniają warunki określone w SIWZ.Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.


Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Remont rowu melioracyjnego w Strumianch „

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2007 r do godz.10.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2007 r o godz. 10.40 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Włodzimierz Pietrzycki


Data publikacji: 2007-05-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 63.026,33 zł
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Remont rowu melioracyjnego w Strumianach”


W w/wym. postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:„EKO-NAR 31-212 Kraków ul.Imbramowska 3/11” - Iwona Narek na kwotę brutto -63.026,33zł


Uzasadnienie wyboru oferty:oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania


Wieliczka 31.05.2007r.

Plik do pobrania: SIWZrowStrumiany.pdf
Plik do pobrania: Opis projektowy.pdf
Plik do pobrania: materialy do przetargu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl