Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wybór Banku na udzielenie kredytu w kwocie 299.638,62 zł. na zadanie;Wykonanie wzmocnienia fundamentów istniejacej Szkoły Podstawowej w Podobinie od strony dobudowy sali gimnastycznej .Powrót

IOGK.341-10/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV 66.13.00.00-0.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku na udzielenie kredytu w kwocie 299.638,62 zł. na zadanie „Wykonanie wzmocnienia fundamentów istniejacej Szkoły Podstawowej w Podobinie od strony dobudowy sali gimnastycznej na następujacych zasadach:
1) Kwota kredytu 299.638,62 złotych.
2) uruchomienie kredytu w dniu 15.06.2007 roku w jednej transzy,
3) okres kredytowania 10 lat,
4) karencja w spłacie 9 miesięcy,
5) spłata kapitału co kwartał : 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata pierwszej raty kapitałowej 31 marca 2008 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20 grudnia 2017 roku,
8) raty kapitałowe w wysokości 7.491 złotych, ostania rata w wysokości 7.489,62 złotych.
9) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiaca,
10) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco,
11) żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy.
12) sposób realizacji zamówienia - przelew na konto bieżące Urzędu Gminy w Niedźwiedziu Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002 w dniu 15 czerwca 2007 roku.
13) do ustalenia ceny należy przyjąć WIBOR 1 M z dnia 25.04.2007 roku plus stała marża banku.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 15.06.2007 roku do 20.12.2017 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z pkt 6 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z wzorem załącznik Nr 2 do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,


8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
w terminie: do 31.05.2007 , godz.9,00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 31.05.2007 roku o godz. 9,15. w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.


11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy


Niedźwiedź , dnia 22.05.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek
umieszczono na portalu UZP, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.05.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-05-22


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Uchwały i informacje.zip
Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl