Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " "Przebudowę ulicy Świętej Barbary w Wieliczce "Powrót

Wieliczka 17.05.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Świętej Barbary w Wieliczce "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Świętej Barbary na długości 630m m polegająca na :przełożenie sieci wodociągowej na długości 92 m, zabezpieczenie gazociągu, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, wykonanie robót ziemnych, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchnia asfaltowa 3911m2, krawężniki betonowe 1241m2, chodniki z kostki betonowej 1942m2, budowa oświetlenia ulicznego - 13 szt słupów i opraw oświetlenia ulicznego .
Drogowe prace budowlane 45.23.31.20-6
Prace dotyczące okablowania elektrycznego 45.31.11.00-1
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 4 miesiące od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1.Spełniają warunki art. 22 ust. l i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2ustawy PZP.
2.spełniają warunki określone w siwz,
3.wykonali w ciągu ostatnich 5 lat , co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000 zł.
4.udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wymagane wadium - 12 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa ulicy Świętej Barbary w Wieliczce"

Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2007 r do godz.09.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2007 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 17.05.2007rData publikacji: 2007-05-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------------
Odrzucono ofert: ---------------
Cena najtanszej: --------------
Cena najdrozszej: -------------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : „ Przebudowa ulicy Świętej Barbary w Wieliczce ”

W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia


Wieliczka 08.08.2007 r
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonego

W dniu 27.08.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania " Przebudowa ulicy Świętej Barbary w Wieliczce "

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25

Wartość brutto zadania : 1 543 122,93 zł
Słownie : jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia dwa złote 93/100

Plik do pobrania: siwz- ul.Barbary.pdf
Plik do pobrania: mapa sytacyjno-wysokosciowa.pdf
Plik do pobrania: opis techniczny oswietlena.pdf
Plik do pobrania: opis techniczny.pdf
Plik do pobrania: projekt wykonawczy.pdf
Plik do pobrania: przedmiar branza elektr.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: przedmiar woda.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl