Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont budynku przy ul. Słowackiego 16 w Wieliczce"Powrót

WI-2228/2/07-6
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na : ”Remont budynku przy ul. Słowackiego 16 w Wieliczce”
1. Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Wieliczka, 32 - 020 Wieliczka , ul. Powstania
Warszawskiego 1, tel. 012 278-12-94, fax 012 278-68-60, www.wieliczka.eu ,
e-mail: ug@wieliczka.gmina.pl , godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: 8.00 - 16.00
2. Warunki uzyskania SIWZ oraz dokumentacji technicznej:
Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ oraz dokumentacja:
www.wieliczka.eu
SIWZ można również otrzymać nieodpłatnie w Wydziale Inwestycji UMiG w Wieliczce,
ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 7 w terminie do dnia 30.05.2007r.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części :
Część I – Roboty budowlane wraz z instalacjami wewnętrznymi
Zakres zamówienia obejmuje : przebudowę ścianek wewnętrznych, remont posadzek, remont więźby i pokrycia dachu, wykończenie ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie elementów przeszkleń, elementy zewnętrzne oraz instalacje: ogrzewania i klimatyzacji, elektryczną, gazową ,wod-kan.
Część II - przyłącza
Zakres zamówienia obejmuje przyłącza : kanalizacji, wody.
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową
CPV: 454530007, 452100002.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
6. Pożądany termin realizacji zamówienia : czerwiec – 15 wrzesień 2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2
ustawy Pzp,
2) spełnią warunki określone w siwz,
3) udzielą 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły:
spełnia/niespełnia
8. Wymagane wadium: na część I - 2 500 zł. na część II – 500 zł
- wniesione do dnia 30.05.2007 r. do godz. 9.50
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert : do dnia 30.05.2007r. godz. 9.50 w Sekretariacie Burmistrza M i G Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
11. Termin otwarcia ofert: 30.05.2007r. godz. 10.00 w sali Magistrat UMiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
13. Informacji na temat przetargu udzielają : Dorota Męka, Maria Woźniak tel. ( 012) 278-23-66,
278-63-59, Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 pok.7,2 w godz. 8.00 – 16.00 fax (012) 289-32-00
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wieliczka, dnia 21.05.2007r.

Data publikacji: 2007-05-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60 000 euro

pn. " Remont budynku przy ul. Słowackiego 16 w Wieliczce "Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej w dniu 31.05.2007r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 na część I złożoną przez: Firmę Budowlano – Konserwatorską „ESKA”, 30 – 415 Kraków, ul. Wadowicka 12, na kwotę brutto: 378 738, 23 zł /słownie : trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł 23/100 /.
W przetargu złożono 1 ofertę na część I, oferta nr 1 spełniała warunki określone
w SIWZ, cena była jedynym kryterium.
Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 31.05.2007 r. wybrał
jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 na część II złożoną przez Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych Józef Irzyk, 32 – 400 Myślenice ul. Słowackiego 74
na kwotę brutto : 9 720,56 zł / słownie : dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia zł 56/100 /.
W przetargu złożono 2 oferty na część II, dwie oferty spełniały warunki określone w SIWZ, Oferta nr 1 wybrana została z najniższą ceną, cena była jedynym kryterium.
Wieliczka, dn. 31.05.2007 r.

Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
Plik do pobrania: elektryka.pdf
Plik do pobrania: gaz.pdf
Plik do pobrania: wod-kan.pdf
Plik do pobrania: CO.pdf
Plik do pobrania: budowlane.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: stwio-Wieliczka.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja elektr.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl