Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porębie Wielkiej - kontynuacjaPowrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM

UG 3411/PN/8/07


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porębie Wielkiej.

Wybrano ofertę:

QUADRAPLAN Firma Remontowo-Budowlana
34-713 Skawa
Skawa 293a
Cena oferty - 50 203.17 zł (brutto)


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Oświęcim dnia: 2007-06-15
_____________________________________________


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

UG – 3411/PN/8/07

Oświęcim dnia: 2007-05-30

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-05-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowa budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porebie Wielkiej
,


Treść wspomnianej prośby jest następująca :
W przedmiarze robót brak jest nakładów na wykonanie izolacji poziomej na wierzchu ław fundamentowych (2 x papa na lepiku) pod ściany murowane z bloczków Termorex. Proszę o wyjaśnienie czy taka izolacja jest już wykonana na ławach czy też nie i w jakiej ilości należy ją doliczyć.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
W/w izolacja pozioma fundamentów została wykonana w poprzednim etapie.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej i rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/8/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku kostnicy na Cmentarzu Komunalnym w Porębie Wielkiej - kontynuacja

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2 Y006-5

Termin wykonania zamówienia : 31.08.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Zdzisława Ciapuła - Inspektor tel. (033) 844-95-54

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-06-05 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-06-05 o godz. 10:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy .

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Formularz Oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Projekt Budowlany.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl