Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na"Przebudowa drogi osiedlowej wraz chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś.Boża Wola w Wieliczce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na"Przebudowa drogi osiedlowej wraz chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś.Boża Wola w Wieliczce"
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami na długości ok. 140mb oraz budowa zatok postojowych polegająca na: wymianie nawierzchni drogi z płyt betonowych "trylinka" oraz wymianie nawierzchni chodników i zatok z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm. Droga o funkcji ciągu pieszo -jezdnego.

Drogowe prace budowlane CPV 45 23 31 20 6
Chodniki ruchu pieszego CPV- 45-23-31-61-5

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 45 dni po podpisaniu umowy .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art 24 ust1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość
roboty ustala się na minimum 80.000 zł ) .

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium

3. Wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do
wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą
przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium 1.000 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Przebudowa drogi osiedlowej wraz chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś.Boża Wola w Wieliczce"

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2007 r do godz. 9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2007 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - Sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak


Data publikacji: 2007-05-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami oraz budową zatok postojowych na oś. Boża Wola w Wieliczce"

W w.w. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

POL -BRUK Pietrzak Spółka Jawna 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 12/39

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia


Wieliczka 04.06.2007
Plik do pobrania: SIWZ-osBozaWola.pdf
Plik do pobrania: SST-B.Wola.pdf
Plik do pobrania: OpisTechnicznyBozaWola.pdf
Plik do pobrania: sytuacja-orientacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl