Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dostawę samochodu ciężarowego DMC 12 – 15 tonPowrót

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym
dla wykonania dostawy o szacunkowej wartości poniżej
60.000 EURO
finansowanej ze środków publicznych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z siedzibą 33-395 Chełmiec – ul. Papieska 2, tel/faks (0-18) 414-56-31

adres strony internetowej na której zamieszczona będzie uproszczona SIWZ : www.chelmiec.iap.pl
zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na :

dostawę samochodu ciężarowego DMC 12 – 15 ton

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych nie obejmujących całego zakresu.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego . Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Bogumiła Aszklar - Lelito – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, w siedzibie Szkoły codziennie, z wyjątkiem sobót, tel. (0-18)
414-56-31 , w godzinach od 8.00 do 14.00. Informacji w sprawach proceduralnych udzielać będzie mgr inż. Bolesław Basiński – tel. kom 0-607-244-992 . Odpłatność z tytułu powielenia dokumentacji przetargowej oraz jej ekspedycję – nie będzie pobierana.

Pożądany termin sprzedaży : do 30 dni od daty podpisania umowy

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
* cena 80 pkt,
* termin sprzedaży 20 pkt

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , w Chełmcu
– ul. Papieska 2, (pokój nr 4 – parter), do dnia 30 maja 2007 roku, do godziny 12.45.

Termin związania - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, kończy się w dniu – 28 czerwca 2007 roku.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w sali narad Urzędu Gminy Chełmie – ul . Papieska 2 (parter ), w dniu 30 maja 2007 roku, o godzinie 13.00.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu trybu aukcji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2007-05-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 242 180
Cena najdrozszej: 242 180


Firma WANICKI Spółka z o.o. DEALER DAF
32-031 Mogilany – Myślenicka 19

Plik do pobrania: DOŚWIADCZENIE - dostawy samochodów ciężarowych.doc
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.doc
Plik do pobrania: Oświadczenie o spełnianiu wymogów przez Oferenta.doc
Plik do pobrania: UMOWA KUPNA samochodu - ZGKiM Chełmiec.doc
Plik do pobrania: siwz uproszczona - samochód ciężarowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl