Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbiórka pałacyku w Jedlinie i uporządkowanie terenuPowrót

Bojszowy,18.04.2003

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na zadanie: „ Rozbiórka pałacyku w Jedlinie i uporządkowanie terenu.

1. Zamawiający: Urząd Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35.
1.1. Organizator przetargu: Referat Architektury i Nadzoru Budowlanego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35.
2.Przedmiot przetargu:
2.1.Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
„ Rozbiórka pałacyku w Jedlinie i uporządkowanie terenu.

Ofert częściowych ani wariantowych nie dopuszcza się.

2.2.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę pozostałości budynku , wywiezienie gruzu, uporządkowanie terenu. Stan techniczny obiektu wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i powadzenia prac bez wchodzenia osób na jego teren .
Inwentaryzacja obiektu do wglądu w siedzibie Zamawiającego
2.3.Termin wykonania zamówienia – 14.05.2003.
3.Warunki zakwalifikowania firmy do przetargu:
3.1.Do przetargu zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy wykażą, że:
a) spełniają wymogi ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. z późn. zmianami (tekst jednolity Dz. U. nr 72 poz. 664 z dnia 12.06.2002 r.), tj.:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2,
b) posiadają wymagane doświadczenia zawodowe i kadrę techniczną o odpowiednich kwalifikacjach oraz dysponują sprzętem potrzebnym do realizacji zamówienia, tzn. posiadają;
-żuraw samojezdny o ładowności 32 ton.
-koparkę jednonaczyniową o poj. 1,2 m3
-koparkę jednonaczyniową przedsiębierną UDS o poj. O,60 m
-koparka z młotem do wyburzenia
-nożyce do cięcia stali
-samochód samowyładowczy 15-20 ton
c)zadeklarują termin płatności minimum 60 dni

3.Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1) kryterium A - Cena - 90%
2) kryterium B - Termin płatności faktury -10%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym powyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = A x 0,9 + B 0,1
Won = wskaźnik oceny ofert

Kryterium A – Cena będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:


Cena ( brutto) minimalna wśród złożonych ofert
A = -------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena (brutto) zaproponowana przez Oferenta

Punkty zostaną pomnożone przez wagę procentową (tj. 90 %) i będą stanowić ocenę punktową ceny.

Kryterium B – Termin płatności faktury podany w dniach oceniany będzie na podstawie poniższego wzoru:

Termin płatności faktury określony w dniach
zaproponowany przez Oferenta
B = -------------------------------------------------- x 100 pkt.
Termin płatności faktury maksymalny wśród
złożonych ofert.

Punkty zostaną pomnożone przez wagę procentową (tj. 10%) i będą stanowić ocenę punktową terminu płatności faktury.

Punkty za cenę oraz termin płatności faktury będą zsumowane i dają ostateczną ocenę oferty. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Termin związania z ofertą - 30 dni
5.Wartość materiałów odzyskanych w trakcie rozbiórki obniża koszt robót rozbiórkowych i powinna być uwzględniona w cenie ofertowej
6.Cena ofertowa zawiera koszt wywiezienia gruzu na odległość nie większą niż 3 km na miejsce wskazane przez zamawiającego
7.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35 do 29 kwietnia 2003r do godz. 9.00
8.Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 kwietnia br. o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.
9.Informacji o przetargu udziela Józef Drab Kierownik Ref. Architektury i Nadzoru Budowlanego tel. 2189366 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00do 14.00


Załącznik :

WZÓR OFERTY

.................................................
(pieczęć firmowa Oferenta)


OFERTA

Nazwa firmy Oferenta:

................................................ ....................

Adres firmy:

................................................ ....................

telefon .............. ...
fax .......................
Regon ...................
NIP .......................

1.Deklarujemy przystąpienie do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd
Gminy w Bojszowach na wykonanie: „........................................................................................”,
2.Oferujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie brutto.................... zł
(słownie: ...........................................) w tym podatek Vat w kwocie ......................
netto................................... zł.(słownie ...........................................)
3.Oświadczamy, że:
3.1.zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi , wymogami ogłoszenia, projektem umowy oraz warunkami płatności i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
3.2 roboty wykonamy w terminie do 14.05.2003
3.3. posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności firmy
3.4. spełniamy warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych
3.5. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych
3.6. posiadamy sprzęt wymagany do realizacji zamówienia
3.7. posiadamy doświadczenie zawodowe i kadrę techniczną do wykonania zamówienia

3.8. Oferujemy termin płatności po wystawieniu faktury ................. dniDnia ...........................

...............………………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i imienne pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania Oferenta


Data publikacji: 2003-04-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 47.982,00 zł
Cena najdrozszej: 61.000,00 zł


Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
ul. Kowola 11
Bojszowy Nowe

Cena ofertowa: 47.982,00 zł


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl