Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pretarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"Powrót

I-2228/7/07-10
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 EURO
na: "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"
Zamawiaj±cy: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
2.Okre¶lenie przedmiotu zamówienia:
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych
Szer. 90 cm, wys. 210 cm płycinowych, malowanie drzwi wewnętrznych w
budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1
3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4.Nie dopuszcza się złożenia ofert czę¶ciowych
5.Termin realizacji zamówienia: 29 czerwca 2007
6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniaj± warunki art.22 ust.1 i nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniaj± warunki okre¶lone w siwz,
3) udziel± 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
7.Kryteria oceny ofert-cena 100%
8.Termin składania ofert: do dnia 21.05.2007r. godz. 11 50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
9.Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od terminu składania ofert
10.Termin otwarcia ofert: 21.05.2007 godz. 12.00 w sali Magistrat, ul.Powstania Warszawskiego 1
11.Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
12. Zamawiaj±cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiaj±cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiaj±cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej


Wieliczka, dnia 10.05.2007 r.

Data publikacji: 2007-05-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Zamawiaj±cy na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 23.05.2007r. na podstawie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrał jako najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez:
Firmę "SIMPLEX" Wojciech Zbigniew Stępski, 30-250 Kraków, ul. Gajówka 15 na kwotę 12 416,40 zł.
Powyższ± ofertę uznano za najkorzystniejsz±, gdyż cena była jedynym kryterium oceny ofert.Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl