Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
!!!nowa zmiana Przetarg nieograniczony na "Budowę basenu w Wieliczce" !!!nowa zmiana- komunikat z dnia 03.07.2007r.Powrót

Dodano odpowiedzi na pytania z dnia 03.07.2007.- treść w załączniku na dole ogłoszeniaKomunikat z dnia 29.06.2007r.

Wszystkie załączniki do komunikatu na dole strony

Komunikat z dnia 29.06.2007r.- pytania do przetargu

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1Ustawy Pzp / Dz.U z 2006 r. nr 164
poz. 1163 z późn. zmianami / wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 5 278 000 euro pn. Budowa basenu w Wieliczce - I etap inwestycji "Budowa centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego w Wieliczce".
Pytania wraz z odpowiedziami zostaną zamieszczone na naszej stronie inetretowej w dniu 02.07.2007r.
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zmianami/
Zamawiający modyfikuje SIWZ i zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zm./ ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, tj:
termin składania ofert: 10.07.2007 r. do godz.9:50
termin wniesienia wadium: 10.07.2007 r. do godz.9:50
termin otwarcia ofert: 10.07.2007 r. godz. 10:00.

Wieliczka, dn.29.06.2007r..


Komunikat z dnia 25.06.2007r.

Komunikat z dnia 25.06.2007r. pytanie do przetargu

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1Ustawy Pzp / Dz.U z 2006 r. nr 164
poz. 1163 z późn. zmianami / wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 5 278 000 euro pn. Budowa basenu w Wieliczce – I etap inwestycji „Budowa centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce” o treści :
Pytanie z dn.19.06.2007r.
1. prosimy o podanie poprawnego przedmiaru na „Drogi- część b” – pozycja 38 widnieje ilość 29,30m2, winno być 293,00m2
2. w związku z nie uściśleniem naszego pytania w wcześniejszych zapytaniach dotyczących „ Brak uwzględnienia w przedmiarach robót budowlany prac związanych z wykonaniem łacenia konstrukcji dachu od spodu łatami drewnianymi 5x5 impregnowanymi w celu wykonania szczeliny wentylacyjnej, prosimy o podanie przedmiaru na powyższy zakres” chodzi nam o warstwę przegrody poziomej „B” stropodach basenu (np. przekrój D-D) –szczelina wentylacyjna –łaty drewniane 5x5 impregnowane” – prosimy o podanie na powyższy zakres przedmiaru robót.
Odpowiedź na pytanie z dnia 19.06.2007r
Ad.1 W tomie PD1b – „Drogi – część B – przedmiar robót” w poz. 38 wystąpiła pomyłka
pisarska, w efekcie czego podano błędną wielkość (29,30m2); poprawna wielkość w poz. 38 wynosi 293,00m2.

Ad.2 Łaty drewniane w hali basenu, o które pyta oferent stanowią podkonstrukcję sufitu
podwieszonego SP9”. Sufit ten został ujęty w przedmiarze dla części budowlanej w tomie
PA1-1 w pozycji nr 3.8.7

Pytanie z dnia 21.06.2007r.:
1. Prosimy o wyjaśnienie czy ujęty w Specyfikacji Techniczej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ogród japoński należy ując w ofercie I etapu
W materiałach przetargowych jest rysunek A.2/02p.t."Ogród japoński przy basenie" brakuje natomiast przedmiarów robót.
Odpowiedź na pytanie z dnia 21.06.2007r.
Ad.1 W ofercie przetargowej nie należy ujmować ogrodu japońskiego.


Wieliczka 25.06.2007 r.Komunikat z dnia 15.06.2007r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1Ustawy Pzp / Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163
z późn. zmianami / do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 278 000 euro pn. Budowa basenu w Wieliczce – I etap inwestycji „Budowa centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce” w dniu 11.06.2007 wpłynęło zapytanie od wykonwacy. Pytanie wraz z odpowiedzią zanieszczono poniżej w "pliku do pobrania – pytanie z dnia 11.06.2007r."Komunikat z dnia 06.06.2007r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1Ustawy Pzp / Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163
z późn. zmianami / do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 278 000 euro pn. Budowa basenu w Wieliczce – I etap inwestycji „Budowa centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego
w Wieliczce” wpłynęły zapytania do przetargu. Treść pytań oraz odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej.
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zmianami/
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodatkowe załączenie niezbędnych elementów projektu w zakresie dołożenia zestawienia stolarki okiennej oraz zamiennego przedmiaru robót drogowych.
W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zm./ ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, tj:
termin składania ofert: 03.07.2007 r. do godz.9.50
termin wniesienia wadium: 03.07.2007 r. do godz.9.50
termin otwarcia ofert: 03.07.2007 r. godz. 10.00.


-----------------------------------------------------------------------

Komunikat – 24.05.2007r.

Na prośbę Wykonawców Zamawiający zamieszcza przedmiary wraz z przykładowymi podstawami
wyceny, które można wykorzystać przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Kosztorys ofertowy można sporządzić w oparciu o dowolne podstawy wyceny, a podane przez Zamawiającego podstawy wyceny należy traktować pomocniczo jako dodatkowy opis technologii wykonania robót.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zmianami/
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodatkowe załączenie niezbędnych elementów projektu w zakresie zasilania energetycznego oraz technologię basenową wraz z przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp / Dz. U. Z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zm./ ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, tj:
termin składania ofert: 26.06.2007 r. do godz.9:50
termin wniesienia wadium: 26.06.2007 r. do godz.9:50
termin otwarcia ofert: 26.06.2007 r. godz. 10:00.


WI-2228/7/02/07-6

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 5 278 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
"Budowa basenu w Wieliczce”
- I etap inwestycji "Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce"
przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.05.2007r.
Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wieliczka.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu krytych basenów wraz z pełnym wyposażeniem o łącznej powierzchni użytkowej 3877,22m2 oraz roboty zewnętrzne: mury oporowe, makroniwelacja terenu, i budowa przyłączy zgodnie z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CPV :
4500 0000-7 Roboty budowlane
4510 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
4520 0000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
4540 0000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4.Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: III kwartał 2007
- zakończenie: marzec 2009

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
5.1.posiadać uprawniania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
5.2 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- należy udokumentować wykonanie co
najmniej 1obiektu kubaturowego o wartości robót co najmniej 6 000 000zł lub
2 obiektów kubaturowych na sumę wartości robót 7 000 000 zł w okresie ostatnich
5 lat licząc od daty wszczęcia postępowania.
5.3 zapewnić osoby posiadające uprawniania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz osobę uprawnioną do pełnienia funkcji
kierownika budowy,
5.4 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia: posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
2 000 000 zł
5.5 nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
5.6 spełnić warunki określone w SIWZ
5.7 udzielić 5 letniej gwarancji i rękojmii na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym i bieżącą konserwacją w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

6. Wymagania dotyczące wadium.
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 19.06.2007 r. do godz. 10.50

7.Kryteria oceny ofert-cena 100%

8.Termin składania ofert: do dnia 19.06.2007r. godz. 10.50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1

9.Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert

10.Termin otwarcia ofert: 19.06.2007 godz. 11.00 w sali Magistrat, ul.Powstania
Warszawskiego 1

11. Informacje na temat przetargu udziela: Jolanta Sobol, Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66,
278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°°
fax (012) 289-32-00.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej


Wieliczka, dnia 11.05.2007 r.

Data publikacji: 2007-05-11


DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DODATKOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ----------


WI-2228/7/02/07-6
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa basenu w Wieliczce” - I etap inwestycji "Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce"

I. Zgodnie z art.24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający wykluczył Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 tj. Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski oraz odrzucił ofertę nr 5 na podstawie art.89 ust.1 pkt.5.
W ofercie nie było wymaganego w SIWZ załącznika nr 4, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . Pomimo wezwania do uzupełnienia tego dokumentu do dnia 18.07.2007r nie został on złożony.

II. zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający odrzucił :
- ofertę nr 1 złożoną przez KONSORCUJUM:
1.Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Jan Palej, ul.Łany 15, 32-700 Bochnia
2.Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.-Andrzej Poślednik, ul.Wadowicka 12, 30-415 Kraków
3.Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych ZISiG Jerzy Pyciak Proszówki 5, 32-700 Bochnia
gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W kosztorysie ofertowym w niżej wymienionej pozycji występuje niezgodność z przedmiarem robót załączonym do SIWZ:
Nr pozycji
Jest
Powinno być
Mała Architektura, poz.43
3,420 m2
3,8 m2
oraz brak jest pozycji: aktywny system detekcji gazu (zgodnie z odpowiedzią z dnia 03.07.2007r. :”..... do wyceny należy przyjąć kompletny aktywny system detekcji gazu wraz z montażem, w ilości 1kpl.”
- ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”S.A., ul.Klimeckiego 24, 30-705 Kraków, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W kosztorysie ofertowym w niżej wymienionych pozycjach występują niezgodności z przedmiarem robót załączonym do SIWZ:
Nr pozycji
Jest
Powinno być
ROBOTY BUDOWLANE Poz.3.4.24
24,15 m2
24,17m2
ROBOTY BUDOWLANEP poz.3.8.3
135,45m2
139,45m2
ROBOTY BUDOWLANE poz. 3.17.4
0,291t
0,539t
MAŁA ARCHITEKTURA-poz.3
Brak poz.”łaty drewniane”-36,03m2-
DROGI- poz.3
1 273m2
1 273,4m2
DROGI
Brak poz. 9-16 przedmiaru
Wentylacja i klimatyzacja-poz.1.3
9,72
7,92
Wentylacja i klimatyzacja poz.1.20
2 szt.
1szt
Wentylacja i klimatyzacja poz.1.55
147,013m2
193,95428m2
Wentylacja i klimatyzacja -poz.1.135
14,91m2
43,41m2
Wentylacja i klimatyzacja -poz.1.224
78,53m2
1m2
Wentylacja i klimatyzacja - w poz.1. 55; 1.56; 1.70; 1.76; 1.81; 1.82; 1.104;
1.107; 1.115; 1.129; 1.131; 1.133; 1.135; 1.137; 1.162; 1.169; 1.174 -wartości zaokrąglone- niezgodne z wartościami z przedmiaru
Instalacje słaboprądowe- poz.45
6
44
Instalacje słaboprądowe- poz.109
5
2

III. zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr3 złożoną przez Zakład Remontowo- Budowlany „MURDZA”Zygmunt Murdza, 32-200 Miechów, os. XXX- lecia 4/41, z siedzibą 31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3 na kwotę
22 974 792,01 zł.


Wieliczka, 31.07.2007r.
Plik do pobrania: SIWZ_z_zal.pdf
Plik do pobrania: pytania do przetargu.pdf
Plik do pobrania: komunikat_z_dn_06062007.pdf
Plik do pobrania: PD1b_Drogi_cz-B.pdf
Plik do pobrania: A1-13_Zest-stolarki.pdf
Plik do pobrania: pytanie z dnia 11.06.2007.pdf
Plik do pobrania: pytania_z_dnia_26_06_2007m.pdf
Plik do pobrania: przedmiar_tabinfor_zal_do_pytan_z_dnia26062007.pdf
Plik do pobrania: pytania z dnia 03.07.2007.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl