Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka"Powrót

PYTANIA DO SIWZ


Dnia 16.05.2007 padło pytanie w celu dokonania prawidłowej wyceny prac:
Czy wykonawca ma sam przeprowadzić określone badania, czy też badania te zostały już przeprowadzone, a wykonawca ma jedynie wykorzystać ich wyniki?

Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca w celu opracowania strategii gminy ma przeprowadzać sam wszystkie niezbędne badania dotyczące przedmiotu zamówienia.

dnia 17.05.07 wpłynęły pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publkicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie strategii Gminy Wieliczka

pytanie 1 : Czy wykonawca ma przygotować we własnym zakresie wykazy wymienione w rozdziale I pkt VII specyfikacji, czy zamawiający przekaże ich wzory (dotyczy to również formularza cenowego)?

odpowiedź: Wykonawca sporządza sam wykazy wymienione w rozdziale I pkt VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mianem formularza cenowego określono cenę brutto, wartość VAT oraz cenę netto zawartą w druku oferty

pytanie 2: Ponieważ wykaz podwykonawców oraz osób lub podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia nie został wymieniony w załącznikach do oferty :czy zamiarem zamawiającego było żądanie tych dokumentów?

odpowiedź : Jeśli Wykonawca będzie miał podwykonawców i wykazuje inne osoby , które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ powinien wykazy tych osób lub podmiotów załączyć do oferty i dopisać niniejsze załączniki do druku oferty.-----------------------------------------------------------------------------

Wieliczka 11.05.2007

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr, I pietro , pokój 12 telefon (012) 278-14-67, lub e-mail'em po uprzednim zapytaniu wysłanym na adres : ug@wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka na lata 2007-2013.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji : do 01.10.2007

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Anna Piotrowska – Sekretarz MiG
tel. (12) 278-14-67
e-mail: ug@wieliczka.eu

Składanie ofert :
Zamkniętą kopertę z ofertą opisaną „oferta na przetarg nieograniczony na opracowanie strategii dla Gminy Wieliczka -nie otwierać przed 21.05.2007 r.” należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, Sekretariat Burmistrza nie później niż do 21.05.2007 r. do godz.10.50
Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2007 r., o godz. 10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2007 r o godz.11.00
w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, sala Magistrat.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

wykonali w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie),przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
spełniają kryteria zawarte w SIWZ
spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Termin związania ofertą - 30 dni

Data publikacji: 2007-05-11


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: protest_do_SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl