Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce"-PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT !!!Powrót

Uwaga !!! modyfikacja SIWZ załączono zbior pytań i dopowiedzi dnia 16.05.2007 roku. - pismo modyfikacja SIWZ.pdfWI – 2228/14/07-1


OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce”

1.Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3.Określenie przedmiotu zamówienia
Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wieliczce
CPV: 45312320-6
4.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5.Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych
6.Termin realizacji zamówienia: do 29.06.2007 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz urządzenia
8.Wymagane wadium: 1 000 zł
9.Termin wniesienia wadium: 21.05.2007r. do godz. 11.30
10.Kryteria oceny ofert-cena 100%
11.Termin składania ofert: do dnia 21.05.2007 r. godz. 11.30 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
12.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
13.Termin otwarcia ofert: 21.05.2007 r. godz. 11.40 w sali Magistrat UMiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.
14.Informacje na temat przetargu udziela: Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
17.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 09.05.2007r.

Data publikacji: 2007-05-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: --------------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: -----------
Cena najdrozszej: ------------


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60 000 euro

pn. " Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce "Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej w dniu 25.05.2007r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: ASV P.H.U. Maciej Przybyła Suponin 16, 86 – 022 Dobrcz, na kwotę brutto 45 308,41 zł / słownie : czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiem zł 41/100 /.


W przetargu złożono 7 ofert, 5 ofert spełniało warunki określone w SIWZ, wybrana oferta została złożona z najniższą ceną-jedynym kryterium była cena.
Wieliczka, dn. 25.05.2007 r.
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: pismo modyfikacja SIWZ.pdf
Plik do pobrania: monitoring zalacznik_1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl