Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Renowację boiska sportowego w ¦ledziejowicach, Gmina Wieliczka"Powrót

I-2228/11/07/-1


OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 EURO
na: „Renowację boiska sportowego w ¦ledziejowicach, Gmina Wieliczka ”

1.Zamawiaj±cy: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3.Okre¶lenie przedmiotu zamówienia : renowacja boiska sportowego o powierzchni
7 560 m2 polegaj±ca na : mechanicznym usunięciu warstwy humusu,spulchnieniu ziemi, niwelacji boiska, aeracji powierzchni płyty boiska,obsianiu traw± oraz
zasileniu nawozami specjalistycznymi wraz z pielęgnacj± po pierwszym koszeniu, zgodnie z przedmiarem robót.
CPV 45212200-8
4.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
5.Nie dopuszcza się złożenia ofert czę¶ciowych
6.Termin realizacji zamówienia: do 17.09.2007 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniaj± warunki art.22 ust.1 i nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniaj± warunki okre¶lone w siwz,
8.Wymagane wadium 2 000 zł wniesione do dnia 21.05.2007 r. godz. 11.10
9.Kryteria oceny ofert-cena 100%
10.Termin składania ofert: do dnia 21.05.2007 r. godz. 11.10 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
11.Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od terminu składania ofert
12.Termin otwarcia ofert: 21.05.2007 r. godz. 11.20 w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1.
13.Informacje na temat przetargu udziela: Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
14. Zamawiaj±cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiaj±cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.Zamawiaj±cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 09.05.2007r.

Data publikacji: 2007-05-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Zamawiaj±cy na wniosek Komisji Przetargowej w dniu 23.05.2007r. wybrał jako najkorzystniejsz± ofertę nr 2 złożona przez: Firmę MARKFLOR s.c. Marek Gurgul, Maria Fr±szczak na kwotę brutto 79 814,70 zł.


W przetargu złożono 2 oferty, 2 spełniały warunki okre¶lone w SIWZ, wybrana oferta została złożona z najniższ± cen±-jedynym kryterium była cena.
Wieliczka, dn. 23.05.2007 r.

Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl